Utwórz fakturę

RAMIRENT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.01.2017
Basic information
Nazwa firmy RAMIRENT
PIN 17321484
TIN 2020342863
Numer VAT SK2020342863
Data utworzenia 11 wrzesień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RAMIRENT
Opletalova 65
84107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 616 852 €
Zysk 563 931 €
Kapitał 5 398 157 €
Kapitał własny 1 129 461 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421264778691, +421264537732, +421264537731, +421264776371, +421264778677, +421264775375, +421850123687
Nr(y) faksu 0335333430, 0264776371
Date of updating data: 11.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,708,542
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,264,417
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 112,420
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 3,840
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 108,580
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,151,997
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 200,422
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,949,395
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 2,180
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,410,316
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 148,729
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 139,799
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 8,930
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 252,459
8. Podatek odroczony należności (481A) 252,459
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 924,808
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 924,351
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,163
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 917,188
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 437
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 20
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 84,320
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 36,950
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 47,370
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 33,809
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 32,021
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,788
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,708,542
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 958,918
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 331,941
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 331,941
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 979,445
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 33,194
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 33,194
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -949,593
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,421,249
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,370,842
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 563,931
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,749,090
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 974
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 974
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,611,280
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 580,409
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 259,805
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 320,604
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 3,828,012
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 44,795
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 29,922
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 128,142
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 135,911
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 20,857
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 115,054
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 925
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 534
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 534
Date of updating data: 11.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,613,596
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,616,852
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 157,963
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,167,186
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 39
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 211,012
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 80,652
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,079,126
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 126,555
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 591,651
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -14,682
D. Usług (účtová grupa 51) 2,959,089
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 990,202
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 713,740
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 253,143
4. Koszty społeczne (527, 528) 23,319
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 18,241
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,160,249
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,222,203
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) -61,954
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 132,695
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -209,940
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 325,066
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 537,726
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,662,575
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,085
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 10
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 5,075
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 134,603
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 122,405
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 122,405
O. Walutowe straty (563) 4,365
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,833
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -129,518
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 408,208
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -155,723
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 96,736
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -252,459
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 563,931
Date of updating data: 11.01.2017
Date of updating data: 11.01.2017