Utwórz fakturę

AST Odenwald - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AST Odenwald
PIN 17321786
TIN 2020521767
Numer VAT SK2020521767
Data utworzenia 26 sierpień 1991
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba AST Odenwald
Jozefská 23
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 795 804 €
Zysk 81 693 €
Kapitał własny 3 037 591 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421254430482, +421254430638, +421254430771
Nr(y) faksu 0254430638, 0424340351
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,290,542
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,893,736
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 684,459
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 684,459
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,518,903
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 311,816
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,043,565
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 127,557
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 35,615
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 350
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 690,374
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 577,795
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 11,579
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 101,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,389,500
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 9,071
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 7,553
3. Produkty (123) - /194/ 1,518
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 566,551
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 566,551
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 177,051
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 161,369
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 161,369
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,125
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 6,557
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 636,827
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 177,444
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 459,383
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,306
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,492
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,814
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,290,542
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,150,865
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 540,222
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 540,222
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 276,945
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 276,945
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 14,786
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 498
2. Inne fundusze (427, 42X) 14,288
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 648,576
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 648,576
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,588,643
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,588,643
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 81,693
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,139,076
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,073,891
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 1,028,204
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 40,244
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 5,443
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 57,725
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 32,358
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,358
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,211
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,467
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,150
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,539
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,460
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,460
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 601
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 601
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 788,615
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 795,804
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 142
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 788,473
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 1,519
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 2,452
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,218
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 685,534
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 178,222
D. Usług (účtová grupa 51) 75,278
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 234,696
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 173,989
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 55,166
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,541
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 21,714
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 160,559
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 160,559
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 544
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,521
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 110,270
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 539,086
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,536
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 3,818
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 3,818
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,718
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,718
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,332
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,332
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,796
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 107,474
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 25,781
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 25,797
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -16
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 81,693
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17321786 TIN: 2020521767 Numer VAT: SK2020521767
 • Zarejestrowana siedziba: AST Odenwald, Jozefská 23, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 sierpień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Jozef Theis predseda Chrobákova 1/A Bratislava 841 02 01.04.2004
  Samuel Theis podpredseda Chrobáková 2881/1A Bratislava 841 02 01.10.2005
  Mária Bošková člen Rozkvet 2060/127 Považská Bystrica 017 01 01.10.2005
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.10.2005Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Samuel Theis - podpredseda Chrobáková 2881/1A Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.10.2005
   Mária Bošková - člen Rozkvet 2060/127 Považská Bystrica 017 01 Vznik funkcie: 01.10.2005
   28.10.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Zlatica Gryžboňová - podpredseda J. Alexyho 1/A Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.04.2004
   Ing. Marián Somorovský - člen Znievska 40 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 01.04.2004
   26.04.2005Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   poradenské služby v oblasti dopravy a investičnej výstavby
   prenájom nebytových priestorov
   prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh inžiniersko-geologického prieskumu a prieskumu geologických činiteľov životného prostredia. vykonávanie vrtných a vzorkovacích prác pre uvedené účely
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť účtovných poradcov
   04.05.2004Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Theis - predseda Chrobákova 1/A Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.04.2004
   Zlatica Gryžboňová - podpredseda J. Alexyho 1/A Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.04.2004
   Ing. Marián Somorovský - člen Znievska 40 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 01.04.2004
   03.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Gryžboň - člen predstavenstva J. Alexyho 1/A Bratislava
   Zlatica Gryžboňová - predseda predstavenstva Janka Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Marián Somorovský - podpredseda predstavenstva Znievska 40 Bratislava Vznik funkcie: 27.05.2002
   18.09.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Somorovský - podpredseda predstavenstva Znievska 40 Bratislava Vznik funkcie: 27.05.2002
   17.09.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Mázik - člen predstavenstva Líščie údolie 73 Bratislava
   05.06.2001Nové obchodné meno:
   AST Odenwald, a.s.
   04.06.2001Zrušené obchodné meno:
   PRAVIS, akciová spoločnosť
   Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   20.11.2000Nový štatutárny orgán:
   Peter Gryžboň - člen predstavenstva J. Alexyho 1/A Bratislava
   19.11.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kelečínová - členka Bakošova 14 Bratislava
   08.03.2000Nový štatutárny orgán:
   Zlatica Gryžboňová - predseda predstavenstva Janka Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Miroslav Mázik - člen predstavenstva Líščie údolie 73 Bratislava
   07.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Zlatica Gryžboňová - členka Janka Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Ľudovít Macák - predseda predstavenstva Heyrovského 16 Bratislava
   11.10.1999Nové predmety činnosti:
   požičiavanie motorových vozidiel
   činnosť účtovných poradcov
   12.06.1996Nový štatutárny orgán:
   Zlatica Gryžboňová - členka Janka Alexyho 1/A Bratislava
   Ing. Mária Kelečínová - členka Bakošova 14 Bratislava
   Ing. Ľudovít Macák - predseda predstavenstva Heyrovského 16 Bratislava
   11.06.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Kamila Balcová - členka Za hradbam 17 Pezinok
   Ing. Ľudovít Macák - člen Heyrovského 16 Bratislava
   JUDr. Jozef Theis - predseda predstavenstva Chrobákova 1/A Bratislava
   12.09.1995Nové predmety činnosti:
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   23.02.1995Nové sidlo:
   Jozefská 23 Bratislava 811 06
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť - šírenie a distribúcia neperiodických publikácií
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   22.02.1995Zrušené sidlo:
   Mostová 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   18.07.1994Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Kamila Balcová - členka Za hradbam 17 Pezinok
   Ing. Ľudovít Macák - člen Heyrovského 16 Bratislava
   17.07.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Zita Holá - podpredseda predstavenstva Revolská 9 Bratislava
   Ing. Miroslav Štrokendl nám. 6.apríla 21 Bratislava
   22.11.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť realitnej agentúry
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   prenájom strojov, prístrojov, automobilov a priemyselného tovaru
   zastupiteľská činnosť a sprostredkovanie obchodu
   faktoring a forfaiting
   21.11.1993Zrušeny predmety činnosti:
   1. Sprostredkovanie kúpy, predaja a nájmu nehnuteľností
   2. Zabezpečovanie technických, právnych a ekonomických podkladov nutných pre rozhodovanie o kúpe, predaji a prenájme nehnuteľností
   3. Vypracovanie právnych zmlúv na zabezpečenie obchodných prípadov spojených s kúpou, predajom a prenájmom nehnuteľností
   4. Poradenská a konzultačná činnosť v otázkach privatizácie, likvidácie podnikov a ich častí, reprivatizácie, reštitúcie a podnikania s nehnuteľnosťami
   5. Zastupovanie na základe splnomocnenia, sprostredkovateľská činnosť pri kupónovej privatizácii, spracovanie privatizačných projektov, transformačných projektov RD
   6. Prevádzkovanie a správa budov
   7. Obchodná činnosť
   9. leasingové oprácie vrátane know-how
   10.predaj a nákup nehnuteľnosti
   11.výkon obchodného zastúpenia tretích osôb
   26.08.1991Nové obchodné meno:
   PRAVIS, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Mostová 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   1. Sprostredkovanie kúpy, predaja a nájmu nehnuteľností
   2. Zabezpečovanie technických, právnych a ekonomických podkladov nutných pre rozhodovanie o kúpe, predaji a prenájme nehnuteľností
   3. Vypracovanie právnych zmlúv na zabezpečenie obchodných prípadov spojených s kúpou, predajom a prenájmom nehnuteľností
   4. Poradenská a konzultačná činnosť v otázkach privatizácie, likvidácie podnikov a ich častí, reprivatizácie, reštitúcie a podnikania s nehnuteľnosťami
   5. Zastupovanie na základe splnomocnenia, sprostredkovateľská činnosť pri kupónovej privatizácii, spracovanie privatizačných projektov, transformačných projektov RD
   6. Prevádzkovanie a správa budov
   7. Obchodná činnosť
   9. leasingové oprácie vrátane know-how
   10.predaj a nákup nehnuteľnosti
   11.výkon obchodného zastúpenia tretích osôb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Zita Holá - podpredseda predstavenstva Revolská 9 Bratislava
   Ing. Miroslav Štrokendl nám. 6.apríla 21 Bratislava
   JUDr. Jozef Theis - predseda predstavenstva Chrobákova 1/A Bratislava