Utwórz fakturę

SILAN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Nazwa firmy SILAN
PIN 17323088
TIN 2020350134
Numer VAT SK2020350134
Data utworzenia 22 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SILAN
Romanova 5
85102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 24 517 €
Zysk -5 651 €
Kapitał 88 416 €
Kapitał własny 3 803 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421262318163
Nr(y) faksu 0262318069
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 81,236
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 69,285
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 16,506
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,169
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 15,337
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 52,779
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 18,589
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 34,190
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 11,932
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,460
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,460
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,460
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,472
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 175
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 9,297
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 19
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 19
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 81,236
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -457
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 8,298
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 8,298
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,104
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 47,878
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -50,982
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,651
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 81,659
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 81,659
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 807
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 807
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 79,080
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,772
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 34
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 34
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 24,517
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 19,485
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,032
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,941
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,078
D. Usług (účtová grupa 51) 4,880
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 10,763
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 7,855
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,554
4. Koszty społeczne (527, 528) 354
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 277
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,354
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,354
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 589
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,424
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,527
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 268
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 268
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -267
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,691
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -5,651
Date of updating data: 23.11.2015