Utwórz fakturę

Askin & Co. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy Askin & Co.
PIN 17323100
TIN 2020316232
Numer VAT SK2020316232
Data utworzenia 13 wrzesień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Askin & Co.
Martinská 31
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 800 379 €
Zysk 205 686 €
Kapitał 2 587 193 €
Kapitał własny 1 645 522 €
Dane kontaktowe
E-mail askin@askin.sk
witryna internetowa http://www.askin.sk
Telefon(y) +421243420145
Nr(y) faksu 0243336697
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,234,428
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 123,084
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 103,200
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 103,200
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 19,884
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 19,884
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,103,397
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 329,175
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 329,175
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 26,110
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 26,110
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,110
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,672,234
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,671,686
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,671,686
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 548
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 75,878
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,217
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 69,661
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,947
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,947
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,234,428
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,851,208
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,638,218
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,638,218
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 205,686
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 383,220
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 15,468
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 12,892
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 2,576
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 345,335
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 259,046
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 259,046
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 20,316
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,882
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 55,091
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 22,417
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 22,417
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,735,396
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,800,379
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,341,191
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 394,204
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 135
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 53,725
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,124
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,530,372
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,547,833
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 145,413
D. Usług (účtová grupa 51) 312,215
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 405,020
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 302,297
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 83,647
4. Koszty społeczne (527, 528) 19,076
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,442
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 66,230
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 66,230
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 38,132
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -258
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,345
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 270,007
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 730,069
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 315
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 294
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 294
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 21
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,532
O. Walutowe straty (563) 124
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,408
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,217
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 266,790
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 61,104
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 66,050
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -4,946
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 205,686
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015