Utwórz fakturę

DEVANA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.12.2015
Basic information
Nazwa firmy DEVANA
PIN 17323606
TIN 2020382122
Numer VAT SK2020382122
Data utworzenia 31 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DEVANA
Priemyselná 6
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 168 327 €
Zysk 6 104 €
Kapitał 104 849 €
Kapitał własny -4 494 €
Dane kontaktowe
E-mail devana@micronet.sk
Telefon(y) +421253413893, +421253416315
Nr(y) faksu 0253416315
Date of updating data: 22.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 102,992
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 91,951
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 91,951
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 7,458
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 76,952
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,541
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,572
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,228
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,228
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,717
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,610
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,610
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 107
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,627
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,209
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,418
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,469
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,469
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 102,992
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,610
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,971
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,971
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 498
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 100,557
2. Inne fundusze (427, 42X) 100,557
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -112,852
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -112,852
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,104
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101,382
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 145
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 145
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 18,117
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 18,117
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 66,251
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,510
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,510
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 53,043
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,227
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 700
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,729
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 42
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 16,869
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 16,869
Date of updating data: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 148,774
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 168,327
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 133,894
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 14,880
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 19,553
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 160,434
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 13,615
D. Usług (účtová grupa 51) 97,123
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 28,036
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 19,846
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,618
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,572
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,357
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,170
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,170
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,133
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,893
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 38,036
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 477
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 477
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -475
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7,418
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,314
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,314
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,104
Date of updating data: 22.12.2015
Date of updating data: 22.12.2015