Utwórz fakturę

AGROLET - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AGROLET
PIN 17325269
TIN 2020351762
Numer VAT SK2020351762
Data utworzenia 07 listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AGROLET
Hálova 10
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 956 235 €
Zysk 6 868 €
Kapitał 1 259 228 €
Kapitał własny 754 568 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421253417425
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,385,356
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 955,339
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 954,609
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 226,948
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 471,798
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 249,450
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 2,669
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 3,744
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 730
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 730
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 427,282
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 247,293
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,700
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 178,755
3. Produkty (123) - /194/ 24,330
4. Zwierzęta (124) - /195/ 33,923
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 8,585
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 8,934
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 8,934
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,934
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 102,255
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 88,330
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,330
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,925
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 68,800
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 669
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 68,131
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,735
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 23
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,497
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 215
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,385,356
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 772,404
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 21,709
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 21,709
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,191
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,191
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 741,636
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 883,249
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -141,613
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,868
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 611,030
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 57,471
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 1,359
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 1,359
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 354
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 55,758
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 507,082
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 105,842
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 105,842
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 334,029
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,768
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,867
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,118
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 46,458
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,477
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,477
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 40,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,922
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 314
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 1,424
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 184
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 679,534
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 956,235
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 23,287
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 560,193
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 96,054
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 23,143
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 78,308
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 175,250
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 941,152
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 20,000
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 366,973
D. Usług (účtová grupa 51) 159,594
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 240,968
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 174,632
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 59,728
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,608
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 26,051
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 81,029
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 81,029
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 25,780
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,757
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 15,083
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 156,110
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,676
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,452
2. Pozostałe koszty (562A) 2,452
O. Walutowe straty (563) 64
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,160
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,673
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,410
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,542
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,542
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,868
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17325269 TIN: 2020351762 Numer VAT: SK2020351762
 • Zarejestrowana siedziba: AGROLET, Hálova 10, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 listopad 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Daniel Švrček, PhD. Hálova 1081/10 Bratislava 851 01 07.11.1991
  Eva Kantoráková Hálova 1081/10 Bratislava 851 01 05.08.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Daniel Švrček, PhD. 18 323 € (84.4%) Hálova 1081/10 Bratislava 851 01
  Ing. Jozef Kantorák 1 693 € (7.8%) Bratislava 851 03
  Bc. Martin Švrček 1 693 € (7.8%) Podhorie 367 Prietrž 906 11
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.11.2009Nové predmety činnosti:
   hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie
   14.08.2009Noví spoločníci:
   Bc. Martin Švrček Podhorie 367 Prietrž 906 11
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Kantoráková Hálova 1081/10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 05.08.2009
   13.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Martin Švrček Podhorie 367 Prietrž 906 11
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Šimák Iľjušinova 1033/10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 26.09.2003
   08.01.2008Noví spoločníci:
   Martin Švrček Podhorie 367 Prietrž 906 11
   07.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Ján Iždinský Na hlinkách 6777/5 Trnava 917 01
   Vladimír Švorc Viktorínova 266/31 Zavar 919 26
   09.02.2007Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kantorák Lachova 1607/20 Bratislava 851 03
   08.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Hejný Rovniankova 1658/2 Bratislava 851 02
   Ing. Rastislav Tirscher Buková 69 Buková 919 10
   03.11.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   02.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.10.2004Noví spoločníci:
   Ing. Daniel Švrček , PhD. Hálova 1081/10 Bratislava 851 01
   Ján Iždinský Na hlinkách 6777/5 Trnava 917 01
   Vladimír Švorc Viktorínova 266/31 Zavar 919 26
   Ing. Rastislav Tirscher Buková 69 Buková 919 10
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Daniel Švrček , PhD. Hálova 1081/10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 07.11.1991
   04.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Mikuláš Ištokovič Sliváš I. 327 Horná Kráľová 951 32
   Ján Iždinský Na hlinkách 6777/5 Trnava 917 01
   Rudolf Lesay Olympijská 6560/22 Trnava 917 01
   Vladimír Švorc Viktorínova 266/31 Zavar 919 26
   Ing. Daniel Švrček Hálova 1081/10 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Daniel Švrček Hálova 1081/10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.03.1993
   19.12.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Šimák Iľjušinova 1033/10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 26.09.2003
   18.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Rudolf Lesay Olympijská 6560/22 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 01.03.1993 Skončenie funkcie: 13.08.2003
   02.04.2003Nové predmety činnosti:
   poskytovanie prác a služieb poľnohospodárskou technikou a mechanizmami v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Hejný Rovniankova 1658/2 Bratislava 851 02
   Mikuláš Ištokovič Sliváš I. 327 Horná Kráľová 951 32
   Ján Iždinský Na hlinkách 6777/5 Trnava 917 01
   Rudolf Lesay Olympijská 6560/22 Trnava 917 01
   Vladimír Švorc Viktorínova 266/31 Zavar 919 26
   Ing. Daniel Švrček Hálova 1081/10 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Lesay Olympijská 6560/22 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 01.03.1993 Skončenie funkcie: 13.08.2003
   Ing. Daniel Švrček Hálova 1081/10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.03.1993
   01.04.2003Zrušeny spoločníci:
   Július Hadár Podjavorinskej 26 Trnava
   Ing. Michal Hejný Rovniakova 2 Bratislava
   Mikuláš Ištokovič 1748 Horná Kráľová
   Ján Iždinský Okružná 17 Trnava
   Adrian Klement Železničiarska 1433/42 Galanta 924 00
   Rudolf Lesay Olympijská 6560/22 Trnava
   Vladimír Švorc Štúrova 25 Báhoň
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Lesay Olympijská 6560/22 Trnava
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   06.09.1999Noví spoločníci:
   Adrian Klement Železničiarska 1433/42 Galanta 924 00
   Rudolf Lesay Olympijská 6560/22 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Lesay Olympijská 6560/22 Trnava
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   05.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Štefan Klement Železničiarska 1433/42 Galanta
   Rudolf Lesay Zväzarmovská 15/61 Trnava
   Jozef Martinák Čajkovského 3 Trnava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Lesay Zväzarmovská 15/61 Trnava
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   12.05.1999Noví spoločníci:
   Július Hadár Podjavorinskej 26 Trnava
   Ing. Michal Hejný Rovniakova 2 Bratislava
   Mikuláš Ištokovič 1748 Horná Kráľová
   Ján Iždinský Okružná 17 Trnava
   Štefan Klement Železničiarska 1433/42 Galanta
   Rudolf Lesay Zväzarmovská 15/61 Trnava
   Vladimír Švorc Štúrova 25 Báhoň
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   11.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Július Hadár Podjavorinskej 26 Trnava
   Ing. Michal Hejný Rovniakova 2 Bratislava
   Mikuláš Ištokovič 1748 Horná Kráľová
   Ján Iždinský Okružná 17 Trnava
   Štefan Klement Železničiarska 1433/42 Galanta
   Rudolf Lesay Zväzarmovská 15/61 Trnava
   Vladimír Švorc Štúrova 25 Báhoň
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.02.1997Nové predmety činnosti:
   ochrana a výživa rastlín
   poľnohospodárska prvovýroba
   23.11.1993Nové obchodné meno:
   AGROLET, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   22.11.1993Zrušené obchodné meno:
   AGROLET - MCI spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   MARKET CENTRUM INTERSERVICE spol. s r.o. Sokolovská 70 Levice
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubomír Babala Konopná 1 Levice
   07.04.1993Nové obchodné meno:
   AGROLET - MCI spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   prevádzkovanie leteckých prác za úplatu
   letecká doprava
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom lietadiel, motorových vozidiel, iných strojov a prístrojov
   sprostredkovanie kúpy a predaja poľnohospodárskych produktov
   reklama a propagácia
   Noví spoločníci:
   MARKET CENTRUM INTERSERVICE spol. s r.o. Sokolovská 70 Levice
   Július Hadár Podjavorinskej 26 Trnava
   Ing. Michal Hejný Rovniakova 2 Bratislava
   Mikuláš Ištokovič 1748 Horná Kráľová
   Ján Iždinský Okružná 17 Trnava
   Štefan Klement Železničiarska 1433/42 Galanta
   Rudolf Lesay Zväzarmovská 15/61 Trnava
   Jozef Martinák Čajkovského 3 Trnava
   Vladimír Švorc Štúrova 25 Báhoň
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľubomír Babala Konopná 1 Levice
   Rudolf Lesay Zväzarmovská 15/61 Trnava
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   06.04.1993Zrušené obchodné meno:
   AGROLET, spol. s r.o., v jazyku anglickom AGROLET Ltd., v jazyku nemeckom AGROLET G.m.b.H.
   Zrušeny predmety činnosti:
   poradensko konzultačná a sprostredkovateľská činnosť pre fyzické a právnické osoby v oblasti leteckých prác, leteckého snímkovania, revízie líniových stavieb, leteckej dopravy a výcviku
   zabezpečenie teoretickej prípravy leteckého výcviku
   marketing a prieskum trhu
   Zrušeny spoločníci:
   Július Hadár Podjavorinskej 26 Trnava
   Ing. Miroslav Stehlík Pod hájom 7 Skalica
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.11.1991Nové obchodné meno:
   AGROLET, spol. s r.o., v jazyku anglickom AGROLET Ltd., v jazyku nemeckom AGROLET G.m.b.H.
   Nové sidlo:
   Hálova 10 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradensko konzultačná a sprostredkovateľská činnosť pre fyzické a právnické osoby v oblasti leteckých prác, leteckého snímkovania, revízie líniových stavieb, leteckej dopravy a výcviku
   zabezpečenie teoretickej prípravy leteckého výcviku
   marketing a prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Július Hadár Podjavorinskej 26 Trnava
   Ing. Miroslav Stehlík Pod hájom 7 Skalica
   Ing. Daniel Švrček Hálova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia