Utwórz fakturę

U N I D E X - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.10.2016
Basic information
Nazwa firmy U N I D E X
PIN 17325323
TIN 2020332424
Numer VAT SK2020332424
Data utworzenia 25 listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba U N I D E X
Hlavná 22
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 245 661 €
Zysk -44 299 €
Kapitał 714 397 €
Kapitał własny -88 714 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0337625531, 0337726030
Date of updating data: 10.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 605,607
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 551,473
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 551,473
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 146,027
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 381,770
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 23,676
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 53,457
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 30,412
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 234
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 30,178
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 14,946
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 14,946
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,946
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,099
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 959
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,140
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 677
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 677
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 605,607
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -207,184
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -170,188
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -170,188
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -44,299
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 787,846
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 745,181
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 743,207
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 12
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 1,962
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 39,432
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 27,294
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,294
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,048
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,313
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,796
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,981
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,233
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,233
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 24,945
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,066
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 23,879
Date of updating data: 10.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 243,710
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 245,661
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 93,587
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 150,123
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 417
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,534
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 247,900
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 37,997
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 29,142
D. Usług (účtová grupa 51) 31,686
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 77,516
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 60,930
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 14,988
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,598
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 11,260
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 55,697
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 55,697
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,162
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,440
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,239
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 144,885
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 40,318
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 38,996
2. Pozostałe koszty (562A) 38,996
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,322
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -40,318
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -42,557
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,742
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 782
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -44,299
Date of updating data: 10.10.2016
Date of updating data: 10.10.2016