Utwórz fakturę

P. T. C. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.01.2016
Basic information
Nazwa firmy P. T. C.
PIN 17325633
TIN 2020293913
Numer VAT SK2020293913
Data utworzenia 20 listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba P. T. C.
Hrachová 4
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 810 007 €
Zysk -40 250 €
Kapitał 983 958 €
Kapitał własny 80 715 €
Dane kontaktowe
E-mail ptc@ptc.sk
Telefon(y) 0243191215
Nr(y) faksu 0243191198
Date of updating data: 21.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 464,121
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 111,782
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 111,782
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 111,782
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 347,923
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 43,002
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 95
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 42,907
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 252,772
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 85,526
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 85,526
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 167,246
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 52,149
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,512
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 47,637
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,416
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,416
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 464,121
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 40,441
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,522
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,522
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 71,530
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 71,530
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -40,250
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 423,680
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,323
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,323
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 835
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 835
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 327,349
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 170,674
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 170,674
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,618
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 12,992
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,976
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,515
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 113,574
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,992
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,992
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 32,306
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 51,875
Date of updating data: 21.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,809,308
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,810,007
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,570,688
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 238,620
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 699
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,826,397
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 979,454
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 58,480
D. Usług (účtová grupa 51) 335,752
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 258,844
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 184,900
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 64,026
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,918
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,704
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 53,181
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 53,181
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 135,982
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -16,390
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 435,622
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 130
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) -4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) -4
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 134
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 21,110
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,680
2. Pozostałe koszty (562A) 2,680
O. Walutowe straty (563) 64
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 18,366
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -20,980
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -37,370
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -40,250
Date of updating data: 21.01.2016
Date of updating data: 21.01.2016