Utwórz fakturę

KELCOM International - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KELCOM International
PIN 17327601
TIN 2020342005
Numer VAT SK2020342005
Data utworzenia 16 wrzesień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KELCOM International
Bulharská 61
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 21 179 €
Zysk -151 373 €
Kapitał 107 975 €
Kapitał własny -819 117 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.kelcom-ba.sk
Telefon(y) +421244372736, +421244372755
Telefon(y) kom. +421911755611, +421903418709
Nr(y) faksu 0244372747
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 105,403
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 11,726
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 11,726
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,726
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 87,692
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 82,818
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 82,818
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,283
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,283
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,283
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,591
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,160
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 431
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,985
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,985
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 105,403
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -970,490
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,575
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 2,575
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -828,331
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 442,428
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,270,759
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -151,373
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,075,893
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,327
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,327
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,074,566
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 25,767
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,767
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,027,154
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,290
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,046
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,934
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,375
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 21,179
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 7,839
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 10,505
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,933
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 902
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 170,618
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,792
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 10,336
D. Usług (účtová grupa 51) 34,997
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 51,248
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 37,766
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 13,003
4. Koszty społeczne (527, 528) 479
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,450
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 68,518
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 68,518
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,277
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -149,439
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -29,781
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 974
O. Walutowe straty (563) 11
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 963
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -974
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -150,413
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -151,373
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015