Utwórz fakturę

Anja - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.12.2015
Basic information
Nazwa firmy Anja
PIN 17328560
TIN 2020316210
Numer VAT SK2020316210
Data utworzenia 02 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Anja
Opavská 18/A/6543
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 48 094 687 €
Zysk 843 823 €
Kapitał 16 789 955 €
Kapitał własny 2 862 801 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254653074, 0254653075, 0254788559, 0254788816, 0254788817, 0254788818, 0254788819, 0335505040, 0335
Nr(y) faksu 0254788819
Date of updating data: 22.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 16,580,345
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,998,895
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,878,430
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 230,945
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,360,863
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 285,789
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 833
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 120,465
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 120,465
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 14,565,163
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,767,909
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,556
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 4,454,881
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 1,311,472
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 236,280
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 10,000
8. Podatek odroczony należności (481A) 226,280
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 8,357,552
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 7,818,597
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,818,597
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 45,914
8. Należności z tytułu pochodnych transakcji (373A, 376A) 8,250
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 484,791
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 203,422
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 203,422
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 16,287
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 49
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 12,746
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 3,492
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 16,580,345
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,727,469
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 100,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 100,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 10,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 10,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,773,646
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,773,646
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 843,823
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,773,211
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 24,228
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 24,228
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,260,043
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,733,664
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,733,664
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,508,027
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 697,770
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 108,666
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 211,916
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 102,350
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 42,869
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 59,481
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,989,752
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 1,396,838
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 79,665
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 79,665
Date of updating data: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 47,918,070
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 48,094,687
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 47,085,932
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 832,138
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 12,071
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 164,546
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 46,826,640
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 40,851,345
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 340,349
D. Usług (účtová grupa 51) 2,561,927
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,010,972
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,615,879
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 350,732
4. Koszty społeczne (527, 528) 44,361
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 36,410
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 249,788
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 249,788
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,313
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 452,867
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 318,669
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,268,047
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,164,449
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 61,299
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 49,434
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 49,434
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3,612
XIII. Zyski z przeszacowania papierów wartościowych i dochody z transakcji pochodnych (664, 667) 8,250
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 224,258
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 175,056
2. Pozostałe koszty (562A) 175,056
O. Walutowe straty (563) 8,115
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 2,375
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 38,712
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -162,959
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,105,088
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 261,265
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 321,638
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -60,373
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 843,823
Date of updating data: 22.12.2015
Date of updating data: 22.12.2015