Utwórz fakturę

TELESERVIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.12.2015
Basic information
Nazwa firmy TELESERVIS
PIN 17329299
TIN 2020312954
Numer VAT SK2020312954
Data utworzenia 01 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TELESERVIS
Lachová 37
85103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 431 133 €
Zysk 4 738 €
Kapitał 18 891 849 €
Kapitał własny 7 356 853 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0566422087, 0566685390, 0566722087, 0249214417
Date of updating data: 09.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,294,120
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,845,033
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 996
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 996
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,272,086
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,365,904
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,492,644
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ -168,907
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 2,235,077
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 347,368
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,571,951
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,571,951
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,448,641
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 403,621
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 533,527
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ -129,906
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,977,326
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 1,314,991
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,314,991
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 662,335
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 8,928
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,928
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 58,766
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 51,291
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,475
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 446
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 446
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,294,120
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 917,783
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 331
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,378
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,378
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 902,697
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,204,222
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,301,525
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,738
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,376,337
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,536,942
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 1,116,787
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 1,116,787
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,408
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 66,497
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 1,352,250
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,363,529
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 314,149
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 314,149
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,377,321
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,227
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,258
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,897
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,631,677
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,711
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 6,711
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 469,155
Date of updating data: 09.12.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 431,142
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 431,133
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 350,157
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 380
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 80,596
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 391,074
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,632
D. Usług (účtová grupa 51) 148,733
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 101,570
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 75,257
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 25,980
4. Koszty społeczne (527, 528) 333
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 114,894
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 10,000
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,245
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 40,059
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 191,792
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 10
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 32,959
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,935
2. Pozostałe koszty (562A) 3,935
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 29,022
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -32,949
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7,110
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,372
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,372
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,738
Date of updating data: 09.12.2015
Date of updating data: 09.12.2015