Utwórz fakturę

AUTO - IMPEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Nazwa firmy AUTO - IMPEX
PIN 17329477
TIN 2020342027
Numer VAT SK2020342027
Data utworzenia 18 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AUTO - IMPEX
Vlčie hrdlo 68
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 50 612 812 €
Zysk 612 532 €
Kapitał 26 553 328 €
Kapitał własny 5 202 701 €
Dane kontaktowe
E-mail auto-impex@auto-impex.sk
witryna internetowa http://www.auto-impex.sk
Telefon(y) +421240257100, +421800700500, +421248208711
Telefon(y) kom. +421903266631
Nr(y) faksu 0240257101, 0248208712
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 27,169,348
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 11,793,676
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 11,787,897
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 2,332,553
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 7,770,371
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,650,167
4. Rośnie jednostek owocowych kultur (025) - /085, 092A/ 737
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 34,069
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 5,779
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 5,779
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 14,885,980
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 8,320,620
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,602,875
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 5,717,745
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,501,014
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,879,778
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 573,172
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,306,606
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 488,000
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,133,236
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,064,346
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 39,891
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,024,455
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 489,692
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 255,591
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 234,101
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 27,169,348
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,712,867
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 132,776
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 132,776
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 446,095
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 15,044
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 15,044
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -1,371,660
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -1,371,660
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,878,080
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,878,080
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 612,532
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,350,724
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,459,181
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 793,417
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 59,534
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 3,291,312
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 314,918
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 2,492,536
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 13,456,095
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 11,813,663
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,987
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,808,676
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 111,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 152,128
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 94,543
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 553,996
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 730,765
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 118,885
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 118,885
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 81,400
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 1,742,627
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 105,757
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 105,757
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 50,614,536
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 50,612,812
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 38,623,869
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 11,216,657
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 597,665
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 174,621
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 48,923,258
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 34,756,672
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,332,129
D. Usług (účtová grupa 51) 2,603,497
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,160,683
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,293,882
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 795,067
4. Koszty społeczne (527, 528) 71,734
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 112,630
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,078,214
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,078,214
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 572,205
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -16,862
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 324,090
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,689,554
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,148,228
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,724
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,547
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,547
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 177
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 583,972
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 476,712
2. Pozostałe koszty (562A) 476,712
O. Walutowe straty (563) 2,871
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 104,389
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -582,248
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,107,306
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 494,774
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 336,401
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 158,373
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 612,532
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015