Utwórz fakturę

MR Trading - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MR Trading
Stan Zniszczono
PIN 17329680
TIN 2020290635
Numer VAT SK2020290635
Data utworzenia 12 lipiec 1993
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba MR Trading
Ružová dolina 10
82005
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 14 383 915 €
Zysk 511 585 €
Kapitał 15 683 358 €
Kapitał własny 2 622 959 €
Dane kontaktowe
E-mail kontakt@mrtrading.sk
Telefon(y) 0250207010, 0250207023
Nr(y) faksu 0250207040
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 10,563,267
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,421,800
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 34,529
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 19,434
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 15,095
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 8,387,271
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 8,112,820
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 274,451
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,135,601
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 412,653
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 767
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 767
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 411,886
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,242,810
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 217,797
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 217,797
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17,961
8. Należności z tytułu pochodnych transakcji (373A, 376A) 1,000,962
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 6,090
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 480,138
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 31,738
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 448,400
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,866
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 76
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,790
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 10,563,267
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,926,216
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 116,285
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 116,285
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 497,909
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 497,909
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 63,746
2. Inne fundusze (427, 42X) 63,746
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 1,011,362
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 500,919
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 510,443
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,725,329
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,725,329
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 511,585
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,637,051
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,205,081
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 6,050,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 13,781
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 141,300
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 378,964
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 41,671
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,671
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 226,107
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 28,255
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 82,617
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 314
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 53,006
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 53,006
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 14,369,342
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 14,383,915
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 14,258,261
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 111,081
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,573
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,417,853
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 12,639,591
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 27,751
D. Usług (účtová grupa 51) 410,393
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,079,695
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 888,263
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 150,409
4. Koszty społeczne (527, 528) 41,023
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,046
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,509
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,509
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 52,404
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 192,464
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -33,938
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,291,607
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,425,724
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 601,439
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 491,660
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 491,660
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5,427
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5,427
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 327,198
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 854,405
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 583,324
M. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 85,751
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 20,296
2. Pozostałe koszty (562A) 20,296
O. Walutowe straty (563) 147,471
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 17,563
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 571,319
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 537,381
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 25,796
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,883
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 22,913
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 511,585
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17329680 TIN: 2020290635 Numer VAT: SK2020290635
 • Zarejestrowana siedziba: MR Trading, Ružová dolina 10, 82005, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 lipiec 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Martin Černý člen Jamnického 3 Bratislava 841 05 01.03.2005
  Ladislav Holomány predseda Tvarožkova 7 Bratislava 811 03 04.04.2007
  Ľudovít Paulíny člen K horárskej studni 18 Bratislava 841 01 01.01.2011
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.02.2012Nový štatutárny orgán:
   Ľudovít Paulíny - člen predstavenstva K horárskej studni 18 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.01.2011
   15.02.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudovít Paulíny - člen predstavenstva K horárskej studni 18 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   26.01.2012Nový štatutárny orgán:
   Ľudovít Paulíny - člen predstavenstva K horárskej studni 18 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   25.01.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Mikuláš Farkaš - člen predstavenstva Kýčerského 2 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 02.11.2007
   10.11.2007Nový štatutárny orgán:
   Mikuláš Farkaš - člen predstavenstva Kýčerského 2 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 02.11.2007
   09.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Balontay - člen predstavenstva Vrančovičova 12 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 01.03.2005
   05.05.2007Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Holomány - predseda predstavenstva Tvarožkova 7 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 04.04.2007
   04.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Pápay - predseda predstavenstva Bajkalská 12188/5C Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.03.2005
   22.06.2005Nový štatutárny orgán:
   Peter Pápay - predseda predstavenstva Bajkalská 12188/5C Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 01.03.2005
   21.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Pápay - predseda predstavenstva Veternicová 3149/21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.03.2005
   01.03.2005Nový štatutárny orgán:
   Martin Černý - člen predstavenstva Jamnického 3 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.03.2005
   Daniel Balontay - člen predstavenstva Vrančovičova 12 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 01.03.2005
   Peter Pápay - predseda predstavenstva Veternicová 3149/21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.03.2005
   28.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Holomány - člen predstavenstva Tvarožková 7 Bratislava Vznik funkcie: 01.08.2000
   Ing. Peter Pápay - člen predstavenstva Veternicová 3149/21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 30.06.2004
   Ľudovít Pauliny - predseda predstavenstva Hlavná 26 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 13.07.2004
   14.08.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ladislav Holomány - člen predstavenstva Tvarožková 7 Bratislava Vznik funkcie: 01.08.2000
   Ing. Peter Pápay - člen predstavenstva Veternicová 3149/21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 30.06.2004
   Ľudovít Pauliny - predseda predstavenstva Hlavná 26 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 13.07.2004
   13.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ladislav Holomány Tvarožková 7 Bratislava
   Peter Pápay - člen Veternicová 3149/21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 30.06.2004
   Ing Ľudovít Paulíny - predseda Hlavná 26 Bratislava
   10.07.2004Nový štatutárny orgán:
   Peter Pápay - člen Veternicová 3149/21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 30.06.2004
   09.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Dušan Poljak Pohronská 4 Bratislava
   18.09.2003Nové sidlo:
   Ružová dolina 10 Bratislava 820 05
   Nové predmety činnosti:
   finančný a opertívny leasing
   17.09.2003Zrušené sidlo:
   Grösslingova 4 Bratislava 811 09
   01.08.2000Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Holomány Tvarožková 7 Bratislava
   31.07.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Ján Elexa Tajovského 6 Bratislava
   25.02.1998Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   28.02.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing Ján Elexa Tajovského 6 Bratislava
   Ing Ľudovít Paulíny - predseda Hlavná 26 Bratislava
   Ing Dušan Poljak Pohronská 4 Bratislava
   27.02.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Ján Elexa Hrobákova 9 Bratislava
   Ing Ľudovít Paulíny - predseda Hlavná 26 Bratislava
   Ing Dušan Poljak Pohronská 4 Bratislava
   19.04.1994Nové sidlo:
   Grösslingova 4 Bratislava 811 09
   18.04.1994Zrušené sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   12.07.1993Nové obchodné meno:
   MR Trading, a.s.
   Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj rozličného tovaru
   sprostredkovanie v oblasti služieb
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing Ján Elexa Hrobákova 9 Bratislava
   Ing Ľudovít Paulíny - predseda Hlavná 26 Bratislava
   Ing Dušan Poljak Pohronská 4 Bratislava