Utwórz fakturę

Data System Soft - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.09.2016
Basic information
Nazwa firmy Data System Soft
PIN 17330491
TIN 2020322172
Numer VAT SK2020322172
Data utworzenia 14 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Data System Soft
Trnavská cesta 82
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 873 376 €
Zysk 88 139 €
Kapitał 758 741 €
Kapitał własny 152 324 €
Dane kontaktowe
E-mail obchod@dss.sk
Telefon(y) 0376550206, 0249103811
Nr(y) faksu 0249103810
Date of updating data: 02.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,426,603
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,552
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,552
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 719
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 4,833
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,413,978
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,054
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,054
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 4,502
8. Podatek odroczony należności (481A) 4,502
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 205,827
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 203,285
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 203,285
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,644
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 898
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,201,595
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,204
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,200,391
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,073
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,757
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 316
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,426,603
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 121,079
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 26,557
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 26,557
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,383
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,383
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 88,139
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,299,361
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,545
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,545
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,131,274
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,030,704
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,030,704
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 50,541
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 22,405
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,624
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 14,542
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 14,542
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 150,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 6,163
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 6,163
Date of updating data: 02.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,873,409
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,873,376
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,603,104
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,270,272
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,758,067
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,570,368
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 22,989
D. Usług (účtová grupa 51) 614,764
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 552,689
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 411,167
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 129,279
4. Koszty społeczne (527, 528) 12,243
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,038
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 552
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 552
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -4,333
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 115,309
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 665,255
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 33
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 18
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 18
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 15
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,669
O. Walutowe straty (563) 34
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,635
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,636
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 111,673
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 23,534
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 24,041
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -507
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 88,139
Date of updating data: 02.09.2016
Date of updating data: 02.09.2016