Utwórz fakturę

it.invest eu - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy it.invest eu
PIN 17332231
TIN 2020798219
Numer VAT SK2020798219
Data utworzenia 24 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba it.invest eu
Palárikova 31
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 61 300 €
Zysk -2 582 €
Kapitał 81 570 €
Kapitał własny 18 176 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 54,282
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,014
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,014
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,014
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 51,102
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 40,913
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 36,000
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,000
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 4,913
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,189
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,838
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 351
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 166
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 166
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 54,282
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,594
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 11,205
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 12,376
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,171
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,582
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,688
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 38,688
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 37,900
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,900
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 120
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 668
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 61,300
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 61,300
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 61,300
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 63,414
D. Usług (účtová grupa 51) 60,700
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,714
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,714
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,114
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 600
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 468
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 341
2. Pozostałe koszty (562A) 341
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 127
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -468
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,582
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,582
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015