Utwórz fakturę

SCHAFY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 17.09.2015
Basic information
Nazwa firmy SCHAFY
PIN 17332575
TIN 2020356866
Numer VAT SK2020356866
Data utworzenia 29 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SCHAFY
Továrenská 3
90101
Malacky
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 963 627 €
Zysk -100 892 €
Kapitał 1 311 856 €
Kapitał własny 873 512 €
Dane kontaktowe
E-mail schafy@schafy.sk
witryna internetowa http://www.schafy.sk
Telefon(y) +421347731815, +421347731535, +421347746614, +421347731981, +421347746615
Nr(y) faksu 0347746615
Date of updating data: 17.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,304,903
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,062,989
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 7,324
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 7,324
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,055,665
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 22,304
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 442,187
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 411,531
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 179,643
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 236,343
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 77,357
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 65,557
3. Produkty (123) - /194/ 11,800
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 158,724
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 102,391
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 102,391
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 56,333
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 262
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 262
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,571
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,571
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,304,903
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 815,410
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 207,886
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 207,886
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 26,867
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,993
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,993
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 674,556
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 674,556
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -100,892
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 337,906
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 31,507
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,141
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 20,580
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 2,786
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 239,395
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 128,092
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 128,092
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 19,634
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 22,832
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 28,789
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,499
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 33,549
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 16,718
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 16,718
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 50,286
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 151,587
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 151,587
Date of updating data: 17.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,950,943
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,963,627
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 2,835,758
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 48,130
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -8,000
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 20,686
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 28,550
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38,503
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,943,652
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,899,727
D. Usług (účtová grupa 51) 395,471
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 466,884
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 338,987
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 114,862
4. Koszty społeczne (527, 528) 13,035
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 16,562
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 151,470
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 151,470
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,538
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 19,975
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 601,376
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 116,847
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 109,800
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,700
2. Pozostałe koszty (562A) 4,700
O. Walutowe straty (563) 5
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,342
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -116,845
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -96,870
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,022
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 1,142
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -100,892
Date of updating data: 17.09.2015
Date of updating data: 17.09.2015