Utwórz fakturę

GREXA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.01.2017
Basic information
Nazwa firmy GREXA
PIN 17333318
TIN 2020321358
Numer VAT SK2020321358
Data utworzenia 29 listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GREXA
Hraničná 65
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 304 686 €
Zysk -28 903 €
Kapitał 1 397 680 €
Kapitał własny 463 691 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903451241
Date of updating data: 05.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,303,157
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,460,616
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,460,616
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 327,750
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 587,122
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 111,384
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,381,040
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 53,320
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 842,541
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 105,580
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 105,580
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 355,366
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 42,729
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,729
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 237,212
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 75,425
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 381,595
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 935
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 380,660
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,303,157
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 770,450
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 663
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 792,051
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 949,657
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -157,606
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -28,903
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,532,707
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 73
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 73
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 395,194
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 407,622
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 407,622
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) -20,390
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,118
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,106
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 738
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,567,998
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 569,442
Date of updating data: 05.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 295,849
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 304,686
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 221,151
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 74,697
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,838
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 247,687
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 196,014
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 15,284
D. Usług (účtová grupa 51) 8,630
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 9,242
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 6,461
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,959
4. Koszty społeczne (527, 528) 822
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,773
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,152
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,152
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 885
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 707
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 56,999
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 75,920
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -1,920
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) -1,455
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) -1,455
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) -465
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 83,022
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 73,784
2. Pozostałe koszty (562A) 73,784
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,236
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -84,942
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -27,943
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -28,903
Date of updating data: 05.01.2017
Date of updating data: 05.01.2017