Utwórz fakturę

PRESSKAM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 12.12.2016
Basic information
Nazwa firmy PRESSKAM
PIN 17334080
TIN 2020343017
Numer VAT SK2020343017
Data utworzenia 21 listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PRESSKAM
Miloslavovská 187/13
93040
Štvrtok na Ostrove
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 474 492 €
Zysk 199 747 €
Kapitał 2 881 144 €
Kapitał własny 2 209 126 €
Dane kontaktowe
E-mail ast@presskam.sk
Telefon(y) 0264530150, 0264369600
Date of updating data: 12.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 277,296
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,506
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,506
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 8,506
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 264,234
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,255
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,255
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 233,701
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 232,067
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 232,067
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 334
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,300
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 1,716
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 1,716
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 26,562
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 536
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 26,026
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,556
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 80
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 4,476
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 277,296
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -343,287
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 90,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 90,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 14,742
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 365,309
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 365,309
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 600,223
2. Inne fundusze (427, 42X) 600,223
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,613,308
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,094,850
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,708,158
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 199,747
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 620,583
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 18,894
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 18,894
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 476,488
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 186,550
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 186,550
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 247,095
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,527
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,443
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,702
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,171
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,201
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 5,201
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 120,000
Date of updating data: 12.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 430,589
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,474,492
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,083
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 427,506
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,033,882
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,021
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,267,678
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,083
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 30,393
D. Usług (účtová grupa 51) 185,212
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 91,551
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 65,706
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 23,626
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,219
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 31,032
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,312
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,312
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,897,999
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -553
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,649
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 206,814
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 211,901
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 17
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 17
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 796
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 91
2. Pozostałe koszty (562A) 91
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 705
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -779
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 206,035
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,288
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,288
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 199,747
Date of updating data: 12.12.2016
Date of updating data: 12.12.2016