Utwórz fakturę

K O F T - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.04.2016
Basic information
Nazwa firmy K O F T
PIN 17335248
TIN 2020351080
Numer VAT SK2020351080
Data utworzenia 12 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba K O F T
Jána Stanislava 28A
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 15 553 395 €
Zysk 481 695 €
Kapitał 4 356 711 €
Kapitał własny 2 072 171 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0250205200, 0250205201, 0250205202, 0250205203, 0250205207, 0250205208, 0250205209, 0250205210, 0250
Date of updating data: 22.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,994,427
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 255,497
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 255,497
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 4,374
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 251,123
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,645,958
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,607,703
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,607,703
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 7,933
8. Podatek odroczony należności (481A) 7,933
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,138,062
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,091,337
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 154,961
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,936,376
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 45,811
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 914
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,892,260
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,617
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,880,643
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 92,972
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 2,247
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 13,176
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 77,549
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,994,427
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,548,851
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 50,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 50,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,979
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,979
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,012,177
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,012,177
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 481,695
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,393,799
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 112,459
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 47,898
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 18,130
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 46,431
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,246,015
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,293,079
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,344
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,291,735
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 24,273
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 17,717
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 367,565
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 543,381
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 35,325
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 16,574
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 18,751
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 51,777
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 51,777
Date of updating data: 22.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 15,490,073
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 15,553,395
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 13,898,021
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,456,547
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 135,505
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 51,668
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,654
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,913,101
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 11,450,987
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 610,754
D. Usług (účtová grupa 51) 2,042,120
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 660,139
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 473,515
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 169,666
4. Koszty społeczne (527, 528) 16,958
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,953
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 107,947
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 107,947
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 35,201
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 640,294
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,386,212
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 163
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 122
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 122
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 41
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 24,876
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6,852
2. Pozostałe koszty (562A) 6,852
O. Walutowe straty (563) 342
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 17,682
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -24,713
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 615,581
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 133,886
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 145,203
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -11,317
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 481,695
Date of updating data: 22.04.2016
Date of updating data: 22.04.2016