Utwórz fakturę

M. F. TEAM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 01.06.2016
Basic information
Nazwa firmy M. F. TEAM
PIN 17335281
TIN 2020351146
Numer VAT SK2020351146
Data utworzenia 05 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba M. F. TEAM
Galvaniho 12
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 444 306 €
Zysk 571 336 €
Kapitał 4 671 658 €
Kapitał własny 2 568 433 €
Dane kontaktowe
E-mail mfteam@mfteam.sk
Telefon(y) 0243191448, 0243415033, 0243631982, 0908936737, 0243191449
Telefon(y) kom. 0908936737
Date of updating data: 01.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,206,940
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,068,020
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,610,824
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 324,636
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,225,953
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 56,761
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 3,474
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 457,196
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 457,196
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,123,695
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 146,020
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 140,507
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 4,194
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,319
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 54,598
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 46,817
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 46,817
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,916
8. Podatek odroczony należności (481A) 2,865
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,559,820
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,559,153
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 97,555
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,461,598
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 667
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 363,257
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,984
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 360,273
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 15,225
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 15,091
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 134
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,206,940
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,741,862
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,960
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,960
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,160,566
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,160,566
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 571,336
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,465,078
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 38,968
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 26,508
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,254
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 4,446
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 6,760
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,127,257
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 893,268
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 893,268
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 5,396
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 12,970
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 12,541
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 203,082
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 25,750
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 25,750
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 273,103
Date of updating data: 01.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,416,481
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,444,306
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 47,136
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,369,344
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 4,194
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 167
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23,465
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,743,784
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 29,476
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,402,188
D. Usług (účtová grupa 51) 1,718,514
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 417,973
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 300,532
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 109,499
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,942
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,393
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 78,830
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 78,830
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 79,392
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,018
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 700,522
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,270,496
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15,793
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 12,911
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 12,895
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 16
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 2,881
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 25,625
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 14,554
2. Pozostałe koszty (562A) 14,554
O. Walutowe straty (563) 70
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 11,001
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -9,832
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 690,690
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 119,354
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 120,869
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -1,515
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 571,336
Date of updating data: 01.06.2016
Date of updating data: 01.06.2016