Utwórz fakturę

KasComp - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.11.2016
Basic information
Nazwa firmy KasComp
PIN 17336708
TIN 2020344975
Numer VAT SK2020344975
Data utworzenia 12 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KasComp
Na vrátkach 3417/18
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 651 534 €
Zysk 215 173 €
Dane kontaktowe
E-mail kascomp@kascomp.sk
Telefon(y) 0264531431
Telefon(y) kom. 0918773233
Nr(y) faksu 0264531432
Date of updating data: 23.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 848,775
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 49,757
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 49,757
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 49,757
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 797,331
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 17,713
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 17,713
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 513,991
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 491,268
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 491,268
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 22,723
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 265,627
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,391
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 261,236
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,687
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,687
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 848,775
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 620,279
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,814
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 393,989
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 449,424
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -55,435
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 215,173
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 228,496
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 12,062
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 12,062
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 216,427
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 139,512
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 139,512
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 12,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 16
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,070
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 49,596
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,233
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7
Date of updating data: 23.11.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,651,534
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,404,762
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 230,322
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,450
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,376,367
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 496,072
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 306,188
D. Usług (účtová grupa 51) 341,910
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 209,006
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 150,947
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 53,349
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,710
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,783
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,575
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,575
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,833
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 275,167
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 490,914
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 69
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 14
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 14
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 55
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 930
O. Walutowe straty (563) 93
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 837
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -861
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 274,306
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 59,133
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 59,133
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 215,173
Date of updating data: 23.11.2016
Date of updating data: 23.11.2016