Utwórz fakturę

"Kas. Comp. - počítačové aplikácie" - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy "Kas. Comp. - počítačové aplikácie"
PIN 17336708
TIN 2020344975
Numer VAT SK2020344975
Data utworzenia 12 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba "Kas. Comp. - počítačové aplikácie"
Líščie údolie 73
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 793 277 €
Zysk -55 435 €
Dane kontaktowe
E-mail kascomp@kascomp.sk
Telefon(y) 0264531431
Telefon(y) kom. 0918773233
Nr(y) faksu 0264531432
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 498,656
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 47,457
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 2,324
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 2,324
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 45,133
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 45,133
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 449,828
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 83,669
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 83,669
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 241,340
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 191,189
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 191,189
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 24,295
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 25,856
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 124,819
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,655
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 119,164
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,371
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,371
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 498,656
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 405,106
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,814
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 449,424
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 449,424
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -55,435
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 93,550
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 34,548
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 23,307
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 11,241
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 59,002
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 22,462
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,462
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,512
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,285
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,825
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 918
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 793,277
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 724,381
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 68,893
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 844,559
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 309,007
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 27,531
D. Usług (účtová grupa 51) 221,208
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 268,413
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 193,068
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 67,957
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,388
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,079
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,646
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,646
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,675
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -51,282
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 235,528
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 19
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 19
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,282
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 28
2. Pozostałe koszty (562A) 28
O. Walutowe straty (563) 297
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 957
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,263
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -52,545
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,890
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,890
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -55,435
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015