Utwórz fakturę

ELEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.11.2016
Basic information
Nazwa firmy ELEX
PIN 17337232
TIN 2020299105
Numer VAT SK2020299105
Data utworzenia 11 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ELEX
Popradská 80
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 976 152 €
Zysk -59 632 €
Kapitał 3 108 131 €
Kapitał własny 532 395 €
Dane kontaktowe
E-mail elex@elexsro.sk
Telefon(y) 0255646054, 0255646055, 0255646056
Nr(y) faksu 0255646056
Date of updating data: 04.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 406,607
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 335
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 335
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 335
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 399,777
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 132
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 132
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 33,321
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 33,217
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,217
8. Podatek odroczony należności (481A) 104
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 219,031
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 217,631
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 217,631
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,400
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 147,293
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 58,334
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 88,959
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,495
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,495
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 406,607
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 98,249
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 4,037
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 147,204
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 147,204
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -59,632
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 308,358
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 142
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 142
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 300,075
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 241,590
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 241,590
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 20,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 12,039
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,053
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,621
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,772
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,141
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 8,141
Date of updating data: 04.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 860,772
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 976,152
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 6,482
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 854,289
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 115,381
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,050,266
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 6,482
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 343,454
D. Usług (účtová grupa 51) 264,368
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 184,974
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 131,150
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 44,680
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,144
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,531
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,050
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,050
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 119,858
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 124,549
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -74,114
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 246,467
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 485
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) -73
2. Pozostałe koszty (562A) -73
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 558
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -481
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -74,595
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -14,963
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -17,843
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -59,632
Date of updating data: 04.11.2016
Date of updating data: 04.11.2016