Utwórz fakturę

FILLA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.09.2016
Basic information
Nazwa firmy FILLA
PIN 17337241
TIN 2020328211
Numer VAT SK2020328211
Data utworzenia 11 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FILLA
Galvaniho 12
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 405 812 €
Zysk 23 479 €
Kapitał 218 042 €
Kapitał własny 93 475 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.filla.sk/
Telefon(y) +421243422752
Nr(y) faksu 0243422752
Date of updating data: 05.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 195,594
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 33,438
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 33,438
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 33,438
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 162,156
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 9,961
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,692
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,692
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,269
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 152,195
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,104
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 151,091
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 195,594
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 166,985
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 5,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 5,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 17,330
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,316
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 3,316
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 117,860
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 117,860
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 23,479
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,609
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,713
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,713
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 24,826
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 16,769
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,769
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,536
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,274
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,499
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 748
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,070
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,070
Date of updating data: 05.09.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 405,812
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 410
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 399,491
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,142
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,769
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 377,694
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 143,286
D. Usług (účtová grupa 51) 99,174
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 108,023
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 73,519
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 25,481
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,023
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,571
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,775
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,775
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,028
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -628
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,465
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 28,118
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 157,441
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 18
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 18
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 298
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 298
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -280
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 27,838
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,359
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,359
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 23,479
Date of updating data: 05.09.2016
Date of updating data: 05.09.2016