Utwórz fakturę

IMIDJEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 15.08.2016
Basic information
Nazwa firmy IMIDJEX
PIN 17337551
TIN 2020321303
Numer VAT SK2020321303
Data utworzenia 31 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IMIDJEX
Pribinova 32/4919
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 150 909 €
Zysk 160 925 €
Kapitał 2 281 369 €
Kapitał własny 1 099 424 €
Dane kontaktowe
E-mail imidjex@imidjex.sk
witryna internetowa http://www.imidjex.sk
Telefon(y) +421252960877
Nr(y) faksu 0252960878
Date of updating data: 15.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,016,502
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 509,635
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 7,400
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 7,400
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 502,235
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 479,938
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 297
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 22,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,501,893
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 942,784
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 942,784
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 34,885
8. Podatek odroczony należności (481A) 34,885
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,126,801
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,123,537
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,123,537
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,264
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 397,423
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 13,989
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 383,434
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,974
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,297
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 2,677
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,016,502
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,059,483
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 891,255
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,385,430
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -494,175
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 160,925
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,781,542
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,770,219
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 945,440
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 945,440
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 17,940
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 11,899
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 12,665
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 769,275
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,000
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 11,323
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 11,323
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 175,477
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 4,174
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 171,303
Date of updating data: 15.08.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,150,909
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,717,908
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 381,355
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 43,336
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,310
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,967,094
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,877,040
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 187,956
D. Usług (účtová grupa 51) 429,564
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 269,644
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 194,353
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 67,750
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,541
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,942
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 115,171
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 115,171
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 45,606
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 4,672
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 32,499
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 183,815
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 604,703
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,520
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 8,378
2. Pozostałe koszty (562A) 8,378
O. Walutowe straty (563) 194
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,948
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -11,517
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 172,298
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 11,373
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 16,756
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -5,383
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 160,925
Date of updating data: 15.08.2016
Date of updating data: 15.08.2016