Utwórz fakturę

HDsecurity - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 08.11.2016
Basic information
Nazwa firmy HDsecurity
PIN 17337569
TIN 2020343072
Numer VAT SK2020343072
Data utworzenia 16 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HDsecurity
Pasienková 2/H
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 809 266 €
Zysk 4 629 €
Kapitał 1 276 684 €
Kapitał własny 696 380 €
Date of updating data: 08.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 905,162
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 117,382
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 3,465
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 3,465
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 33,737
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 13,739
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 19,998
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 80,180
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 47,276
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 32,904
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 781,457
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 505,584
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 134
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 501,580
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 3,870
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 214,721
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 210,215
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 210,215
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 347
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,766
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,393
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 61,152
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,876
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 51,276
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,323
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 373
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,950
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 905,162
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 478,999
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 250,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -7,849
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -7,849
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 224,916
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 488,976
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -264,060
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,629
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 426,163
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,522
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 522
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 1,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 418,499
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 136,888
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 136,888
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 225,097
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,467
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,332
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,931
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,784
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,142
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 6,142
Date of updating data: 08.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,819,845
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,809,266
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,764,681
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 32,446
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,125
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,801,149
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,335,218
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 36,947
D. Usług (účtová grupa 51) 162,433
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 226,195
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 160,273
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 1,411
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 56,943
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,568
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,233
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 22,976
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 22,976
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 5,071
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -54
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,130
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 8,117
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 262,529
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,579
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8,349
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8,349
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,230
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,187
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,768
2. Pozostałe koszty (562A) 1,768
O. Walutowe straty (563) 9,037
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 382
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -608
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7,509
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,629
Date of updating data: 08.11.2016
Date of updating data: 08.11.2016