Utwórz fakturę

Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.12.2016
Basic information
Nazwa firmy Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo
PIN 17639000
TIN 2020359594
Numer VAT SK2020359594
Data utworzenia 01 kwiecień 1991
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo
90088
Doľany
Financial information
Sprzedaż i dochody 653 561 €
Zysk 7 218 €
Kapitał 655 990 €
Kapitał własny 344 295 €
Dane kontaktowe
E-mail pvod_dolany@stonline.sk
Telefon(y) 0336499128, 0336499305
Telefon(y) kom. +421903249346, +421903209256
Date of updating data: 30.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 617,407
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 431,933
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 417,117
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 45,607
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 77,359
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 227,124
4. Rośnie jednostek owocowych kultur (025) - /085, 092A/ 0
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 615
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 66,412
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 14,816
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 14,816
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 183,347
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 95,983
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 19,212
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 75,348
3. Produkty (123) - /194/ 395
4. Zwierzęta (124) - /195/ 1,028
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 57,557
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 29,351
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,351
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 28,206
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 29,807
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 498
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 29,309
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,127
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,127
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 617,407
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 352,021
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 470,690
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 470,690
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 584,971
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 73,292
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 73,292
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -16,729
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) -16,729
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -767,421
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -767,421
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,218
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 248,820
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 55,196
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 10,671
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 98
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 44,427
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 151,911
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 135,067
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 135,067
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 6,426
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 712
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,664
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,846
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 196
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,363
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,363
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 34,350
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 16,566
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 16,566
Date of updating data: 30.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 506,766
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 653,561
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 376,356
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 130,410
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -68,940
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 590
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 73,972
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 141,173
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 637,220
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 284,531
D. Usług (účtová grupa 51) 112,118
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 134,049
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 94,478
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 34,273
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,298
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 13,092
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 990
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 990
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 72,273
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,167
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 16,341
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 41,767
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,244
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,898
2. Pozostałe koszty (562A) 4,898
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,346
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,243
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,098
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,218
Date of updating data: 30.12.2016
Date of updating data: 30.12.2016