Utwórz fakturę

OTYK invest - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.10.2016
Basic information
Nazwa firmy OTYK invest
PIN 18046428
TIN 2020359000
Numer VAT SK2020359000
Data utworzenia 19 lipiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba OTYK invest
Námestie sv. Františka 18B
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 329 910 €
Zysk 21 285 €
Dane kontaktowe
E-mail otykinvest@otykinvest.sk
Telefon(y) 0254774865, 0260103111, 0260103119
Nr(y) faksu 0260103100
Date of updating data: 26.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,079,203
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 116,474
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 93,238
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 71,832
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 3,715
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 15,799
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,892
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 23,236
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 23,236
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,955,838
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 7,397
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 7,397
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 149,373
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 149,373
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 674,426
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 659,327
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 659,327
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 11
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,068
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 20
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,124,642
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,702
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,120,940
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,891
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,891
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,079,203
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 673,312
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 40,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 40,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 444,182
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 163,845
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 165,849
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,004
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,285
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,405,891
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 613
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 613
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,317,375
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 517,606
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 517,606
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 743,910
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 11,475
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 11,101
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,023
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 260
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 14,715
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 14,715
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 73,188
Date of updating data: 26.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,330,026
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,329,910
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,676,615
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 412,738
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 240,557
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,295,982
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 672,097
D. Usług (účtová grupa 51) 1,570,923
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 335,542
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 242,833
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 83,590
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,119
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9,921
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,144
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,144
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 405,130
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 3,233
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 296,992
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 33,928
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 433,595
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 115
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 115
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 115
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 527
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 44
2. Pozostałe koszty (562A) 44
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 483
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -412
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 33,516
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 12,231
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 12,231
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 21,285
Date of updating data: 26.10.2016
Date of updating data: 26.10.2016