Utwórz fakturę

JULI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy JULI
PIN 18046762
TIN 2020356899
Numer VAT SK2020356899
Data utworzenia 30 lipiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JULI
Záhorácka 56
90101
Malacky
Financial information
Sprzedaż i dochody 146 465 €
Zysk -10 049 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903238910
Telefon(y) kom. 0903238910
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 75,363
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 37,477
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 37,477
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 37,477
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 37,554
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 25,523
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 25,523
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,523
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 12,031
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,131
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,900
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 332
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 332
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 75,363
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -8,426
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 85,600
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -90,948
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 358
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -91,306
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,049
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 83,789
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 83,789
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 22,611
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,611
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 16,774
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,564
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,987
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,265
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 36,588
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 146,465
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 146,465
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 155,753
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 60,235
D. Usług (účtová grupa 51) 20,319
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 35,385
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 25,604
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,781
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 12,247
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 25,371
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 25,371
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,196
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -9,288
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 65,911
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 761
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 761
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -761
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -10,049
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -10,049
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015