Utwórz fakturę

TRANSINTER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.12.2015
Basic information
Nazwa firmy TRANSINTER
PIN 18048480
TIN 2020363389
Numer VAT SK2020363389
Data utworzenia 03 wrzesień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TRANSINTER
Podunajská 11
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 357 385 €
Zysk -44 799 €
Kapitał 22 201 €
Kapitał własny -241 121 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.restauraciaslnecnica.sk
Telefon(y) kom. +421910242878
Date of updating data: 09.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 54,659
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 40,524
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 40,524
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 40,524
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 11,947
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,815
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 7,815
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,815
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,132
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,088
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,044
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,188
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,188
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 54,659
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -285,920
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -248,092
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 42,220
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -290,312
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -44,799
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 340,579
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 14,870
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 13,942
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 928
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 325,709
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 49,645
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 49,645
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 259,823
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,705
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,919
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,815
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,802
Date of updating data: 09.12.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 335,791
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 357,385
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 335,791
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,594
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 397,861
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 149
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 201,665
D. Usług (účtová grupa 51) 89,945
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 75,076
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 55,329
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 19,411
4. Koszty społeczne (527, 528) 336
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 403
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,646
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,646
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 269
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,708
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -40,476
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 44,032
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,363
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,201
2. Pozostałe koszty (562A) 1,201
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,162
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,363
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -43,839
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -44,799
Date of updating data: 09.12.2015
Date of updating data: 09.12.2015