Utwórz fakturę

TRAMAT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.01.2017
Basic information
Nazwa firmy TRAMAT
PIN 30774306
TIN 2020291185
Numer VAT SK2020291185
Data utworzenia 11 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TRAMAT
Holubyho 23/
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 748 013 €
Zysk 47 348 €
Kapitał 380 913 €
Kapitał własny 42 491 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.tramat.sk
Telefon(y) +421254416076
Date of updating data: 11.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 559,987
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,003
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,003
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,003
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 558,626
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 150,000
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 150,000
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 336,753
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 124,441
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 124,441
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 212,312
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 71,873
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,271
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 70,602
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 358
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 358
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 559,987
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 143,513
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 88,862
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 88,862
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 47,348
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 416,474
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,446
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,446
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 411,028
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 330,680
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 330,680
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 79,558
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 641
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 144
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,000
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,000
Date of updating data: 11.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,747,950
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,748,013
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,747,950
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 63
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,677,883
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,439,199
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,299
D. Usług (účtová grupa 51) 98,247
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 131,789
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 110,634
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 18,299
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,856
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 177
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 525
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 525
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 647
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 70,130
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 203,205
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 16
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 16
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,417
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6,649
2. Pozostałe koszty (562A) 6,649
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 768
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,401
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 62,729
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 15,381
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 15,381
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 47,348
Date of updating data: 11.01.2017
Date of updating data: 11.01.2017