Utwórz fakturę

DIMANO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 19.01.2016
Basic information
Nazwa firmy DIMANO
PIN 30775094
TIN 2020344865
Numer VAT SK2020344865
Data utworzenia 31 grudzień 1991
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba DIMANO
Prievozská 14
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 249 863 €
Zysk 112 026 €
Kapitał 1 965 746 €
Kapitał własny 1 517 663 €
Dane kontaktowe
E-mail info@dimano.sk
Telefon(y) 0255567580, 0255567581, 0255567582
Nr(y) faksu 0255567570
Date of updating data: 19.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,386,469
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 138,665
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 18,236
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 8,555
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 9,681
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 119,915
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 4,438
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 115,477
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 514
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 514
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,226,212
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 230,893
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 62,442
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 168,451
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 343,347
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 343,347
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 343,347
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,651,972
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 150,843
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,501,129
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 21,592
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 19,092
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 2,500
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,386,469
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,623,689
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 253
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,672
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,672
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,471,544
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,471,544
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 112,026
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 760,931
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 10,968
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,362
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 3,606
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 704,219
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 495,652
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 495,652
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 20,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 35,454
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 26,164
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 126,949
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 45,744
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 45,744
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,849
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,849
Date of updating data: 19.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,146,986
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,249,863
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 324,967
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,822,019
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 73,721
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 29,156
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,097,571
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 119,211
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 95,562
D. Usług (účtová grupa 51) 909,156
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 853,962
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 621,398
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 216,515
4. Koszty społeczne (527, 528) 16,049
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,237
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 72,469
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 72,469
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 19,520
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -1,425
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,879
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 152,292
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,023,057
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,082
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,262
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,262
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 819
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,561
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 824
2. Pozostałe koszty (562A) 824
O. Walutowe straty (563) 739
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,998
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,479
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 148,813
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 36,787
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 36,787
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 112,026
Date of updating data: 19.01.2016
Date of updating data: 19.01.2016