Utwórz fakturę

SVOP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.10.2015
Basic information
Nazwa firmy SVOP
PIN 30775264
TIN 2020314945
Numer VAT SK2020314945
Data utworzenia 31 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SVOP
Pod rovnicami 730/2
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 461 186 €
Zysk 44 942 €
Kapitał 152 477 €
Kapitał własny 49 221 €
Dane kontaktowe
E-mail grman@svop.sk
witryna internetowa http://www.svop.sk
Telefon(y) +421265422752, +421221028579
Telefon(y) kom. +421905412681
Nr(y) faksu 0265422752
Date of updating data: 28.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 197,489
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 25,030
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 25,030
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 12,379
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 12,651
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 170,021
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,909
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 309
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 1,600
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 5,452
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 2,800
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,800
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,652
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 162,660
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 690
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 161,970
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,438
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,438
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 197,489
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 86,442
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 15,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 15,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,500
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,500
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 25,000
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 25,000
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 44,942
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 89,381
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,273
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,273
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 12,136
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 69,379
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 8,131
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,131
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 12,628
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 21,655
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,535
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,430
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,593
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,593
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 21,666
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 65
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 21,601
Date of updating data: 28.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 461,552
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 461,186
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 231
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 460,604
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 351
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 396,674
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 80
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 18,975
D. Usług (účtová grupa 51) 115,806
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 246,352
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 159,601
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 35,200
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 46,528
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,023
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 811
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,642
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,642
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 64,512
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 325,974
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 366
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 12
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 12
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 354
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,513
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,658
2. Pozostałe koszty (562A) 1,658
O. Walutowe straty (563) 701
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,154
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,147
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 58,365
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 13,423
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 13,423
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 44,942
Date of updating data: 28.10.2015
Date of updating data: 28.10.2015