Utwórz fakturę

HYDROTEAM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.12.2015
Basic information
Nazwa firmy HYDROTEAM
PIN 30776023
TIN 2020312118
Numer VAT SK2020312118
Data utworzenia 19 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HYDROTEAM
Varšavská 3
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 142 342 €
Zysk 6 385 €
Kapitał 191 401 €
Kapitał własny 2 959 €
Dane kontaktowe
E-mail hydroteam@hydroteam.sk
witryna internetowa http://www.hydroteam.sk
Telefon(y) +421244458501, +421244458505, +421244634283
Date of updating data: 03.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 110,803
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,537
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 7,537
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,537
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 103,266
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 15,296
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 15,000
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 296
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,700
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,700
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 25,911
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 35,692
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,692
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ -9,201
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ -580
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 60,359
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 51,380
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,979
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 110,803
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,330
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 14,775
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,780
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,780
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -11,250
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 143,004
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -154,254
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,385
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 92,473
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 493
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 493
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 86,928
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 51,039
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,039
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,032
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,943
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,003
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,911
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,052
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 5,052
Date of updating data: 03.12.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 167,343
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 142,342
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 150
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 165,975
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -25,000
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 500
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 717
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 134,695
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 13,252
D. Usług (účtová grupa 51) 21,388
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 92,637
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 68,681
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 23,410
4. Koszty społeczne (527, 528) 546
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,386
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,623
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,623
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,409
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,647
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 106,485
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 303
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 303
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -302
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7,345
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,385
Date of updating data: 03.12.2015
Date of updating data: 03.12.2015