Utwórz fakturę

PURGINA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PURGINA
PIN 30776252
TIN 2020314428
Numer VAT SK2020314428
Data utworzenia 18 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PURGINA
Brigádnická 68
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 27 153 773 €
Zysk 34 819 €
Kapitał 8 998 027 €
Kapitał własny 803 400 €
Dane kontaktowe
E-mail purgina@purgina.sk
Telefon(y) 0244648071, 0244648072, 0244648073, 0244649586, 0244649587, 0244649588, 0244872895, 0244872896, 0244
Telefon(y) kom. +421903788441
Nr(y) faksu 0244872898
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,854,848
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,128,178
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 190,581
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 21,684
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 168,897
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,747,597
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 464,715
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 104,670
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,052,082
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 126,130
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 190,000
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 190,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,700,768
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,353,093
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 677,952
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 211,972
3. Produkty (123) - /194/ 220,761
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 242,408
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,291,744
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,285,807
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,285,807
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,937
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 55,931
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,390
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 48,541
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 25,902
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 25,902
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,854,848
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 799,596
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 511,187
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 511,187
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 168,506
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 44,493
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 44,493
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 40,591
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 40,591
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 34,819
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,045,196
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 374,861
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 52,571
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 91,311
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 230,979
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 224,668
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,240,442
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,032,932
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,032,932
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 76,000
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 113,490
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 644,851
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 373,169
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 65,866
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 65,866
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 550,541
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 2,588,818
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 10,056
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 10,056
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 9,853,600
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 27,153,773
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,443,578
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 6,766,841
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 643,181
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 27,995
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,969,617
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,302,561
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,878,274
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,433,501
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,945,661
D. Usług (účtová grupa 51) 1,280,608
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,793,607
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,348,319
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 405,818
4. Koszty społeczne (527, 528) 39,470
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,111
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 358,568
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 358,568
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 3,725,156
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,372
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,335,690
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 275,499
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,221,825
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 561
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 556
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 225,238
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 140,872
2. Pozostałe koszty (562A) 140,872
O. Walutowe straty (563) 808
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 83,558
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -224,677
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 50,822
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 16,003
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 95,097
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -79,094
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 34,819
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30776252 TIN: 2020314428 Numer VAT: SK2020314428
 • Zarejestrowana siedziba: PURGINA, Brigádnická 68, 84105, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Štefan Kilársky Brigádnická 68 Bratislava 841 05 18.12.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Štefan Kilársky 490 739 € (96%) Brigádnická 68 Bratislava 841 05
  Jana Kilárska 20 447 € (4%) Bratislava 841 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.03.2013Noví spoločníci:
   Jana Kilárska Brigádnická 68 Bratislava 841 05
   14.03.2013Zrušeny spoločníci:
   Dr. Drahomír Purgina Rusegger Strasse 5 St.Polten 3100 Rakúsko
   02.08.2005Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   grafický design
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb,
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Kilársky Brigádnická 68 Bratislava 841 05
   Dr. Drahomír Purgina Rusegger Strasse 5 St.Polten 3100 Rakúsko
   01.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Kilársky Brigádnická 68 Bratislava
   Dr. Drahomír Purgina 189 Pyhra Rakúsko
   23.01.2004Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Kilársky Brigádnická 68 Bratislava
   Dr. Drahomír Purgina 189 Pyhra Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Kilársky Brigádnická 68 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.12.1991
   22.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Kilársky Brigádnická 68 Bratislava
   Dr. Drahomír Purgina. 189 Pyhra Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Kilársky Brigádnická 68 Bratislava
   19.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Kilársky Brigádnická 68 Bratislava
   Dr. Drahomír Purgina. 189 Pyhra Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Kilársky Brigádnická 68 Bratislava
   18.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Kilársky Brigádnická 68 Bratislava
   Dr. Drahomír Purgina. 189 Pyhra Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Kilársky Brigádnická 68 Bratislava
   06.12.1996Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov a zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Kilársky Brigádnická 68 Bratislava
   Dr. Drahomír Purgina. 189 Pyhra Rakúsko
   05.12.1996Zrušeny spoločníci:
   PURGINA GmbH Pyhra Rakúsko
   21.04.1993Nové sidlo:
   Brigádnická 68 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   výroba etikiet z papiera, textilu a umelých hmôt
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefan Kilársky Brigádnická 68 Bratislava
   20.04.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba predmetov z kovu umelých hmôt, dreva, textilu a papiera
   obchod s tovarom všetkého druhu
   kúpa a predaj nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť všetkého druhu
   podieľanie sa na podnikaní iných osôb
   leasing strojov a zariadení
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.12.1991Nové obchodné meno:
   PURGINA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba predmetov z kovu umelých hmôt, dreva, textilu a papiera
   obchod s tovarom všetkého druhu
   kúpa a predaj nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť všetkého druhu
   podieľanie sa na podnikaní iných osôb
   leasing strojov a zariadení
   Noví spoločníci:
   PURGINA GmbH Pyhra Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia