Utwórz fakturę

VAJNORY Shopping City, vlastnícka akciová - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 17.10.2016
Basic information
Nazwa firmy VAJNORY Shopping City, vlastnícka akciová
PIN 30777232
TIN 2020332402
Numer VAT SK2020332402
Data utworzenia 31 grudzień 1991
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba VAJNORY Shopping City, vlastnícka akciová
Tomanova 51
83107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 715 009 €
Zysk 26 162 €
Kapitał 6 143 445 €
Kapitał własny 4 167 414 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.vsc.sk
Nr(y) faksu 0243639302
Date of updating data: 17.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,220,184
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,290,515
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,202,845
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 3,090,725
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 20,704
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 78,350
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 13,066
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,087,670
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,844,811
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 175,485
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 67,374
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 888,868
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 25
8. Podatek odroczony należności (481A) 25
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 395,078
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 210,033
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 210,033
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 45,673
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,846
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 135,526
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 182,262
3. Własne akcje i akcje własne firmy (252) 182,262
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 311,503
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,076
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 307,427
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 40,801
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 426
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 40,375
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,220,184
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,360,464
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 533,834
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 533,834
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 91,946
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 280,138
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 280,138
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 1,101,736
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -249,723
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 1,351,459
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,326,648
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,524,212
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -197,564
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 26,162
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,859,720
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,847
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,847
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,851,954
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 121,090
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 121,090
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,692,530
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 17,624
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,846
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,841
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,023
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,919
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,919
Date of updating data: 17.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 822,914
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 715,009
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,885
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 549,622
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 162,502
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 712,271
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,378
D. Usług (účtová grupa 51) 28,555
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 108,992
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 78,099
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 28,854
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,039
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,552
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,262
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,262
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 442,002
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 123,530
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,738
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -28,048
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 107,906
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 51,000
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 11,538
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 11,538
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 45,368
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 72,445
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 51,000
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 21,074
2. Pozostałe koszty (562A) 21,074
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 371
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 35,461
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 38,199
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 12,037
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 12,037
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 26,162
Date of updating data: 17.10.2016
Date of updating data: 17.10.2016