Utwórz fakturę

PETMAS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Nazwa firmy PETMAS
PIN 30840678
TIN 2020359110
Numer VAT SK2020359110
Data utworzenia 30 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PETMAS
Viničnianska cesta 5973/25
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 598 034 €
Zysk -47 596 €
Kapitał 1 388 865 €
Kapitał własny 631 559 €
Dane kontaktowe
E-mail petmas@stonline.sk
Telefon(y) +421336452312, +421336451128, +421336453926, +421336405393
Telefon(y) kom. +421911230331
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 527,301
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 248,213
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 248,213
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 248,213
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 277,975
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 15,778
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 15,778
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 257,720
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 81,418
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,299
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 47,119
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 176,629
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -327
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,477
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,477
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,113
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,113
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 527,301
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 288,213
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,941
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,941
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 97,716
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,369
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,369
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 217,783
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 217,783
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -47,596
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 239,088
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 43,727
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 43,727
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 177,173
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 125,655
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 112,964
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,691
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 23,276
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 15,533
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,012
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -303
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 18,188
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 18,188
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,528,357
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,598,034
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,528,357
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 14,101
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 51,954
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,622
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,665,130
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 173,643
D. Usług (účtová grupa 51) 791,713
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 537,811
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 380,296
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 134,141
4. Koszty społeczne (527, 528) 23,374
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 11,545
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 75,933
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 75,933
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 46,439
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 13,468
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,578
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -67,096
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 577,102
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,251
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 47
2. Pozostałe koszty (562A) 47
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,204
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,250
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -68,346
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -20,750
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -23,630
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -47,596
Date of updating data: 27.04.2016