Utwórz fakturę

SLOVKARPATIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 01.03.2016
Basic information
Nazwa firmy SLOVKARPATIA
PIN 30840848
TIN 2020325076
Numer VAT SK2020325076
Data utworzenia 31 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SLOVKARPATIA
Bajkalská 25/A
82503
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 273 979 €
Zysk -265 370 €
Kapitał 26 718 657 €
Kapitał własny 17 259 085 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0248245111, 0248245128
Nr(y) faksu 0248245112
Date of updating data: 01.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 25,310,533
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 17,729,133
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 17,114,837
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 2,447,123
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 14,154,467
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 384,108
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 88,085
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 41,054
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 614,296
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 614,296
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,581,338
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,250,996
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 1,020,000
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,020,000
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 230,996
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,596,087
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,596,087
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,596,087
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,734,255
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 101
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,734,154
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 62
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 62
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 25,310,533
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,603,204
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 16,032,664
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 16,032,664
A.II. Składki (412) 8
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 207,089
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 207,089
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 572,783
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 572,783
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,056,030
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,056,030
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -265,370
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,691,634
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,795,438
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 4,438,818
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 356,620
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,740,660
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,537,437
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,537,437
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 75,761
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 127,462
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 1,155,536
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 15,695
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 15,695
Date of updating data: 01.03.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,280,177
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,273,979
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,421,742
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 417
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,851,820
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,540,442
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 38,625
D. Usług (účtová grupa 51) 149,862
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 60,764
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,383,205
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,383,205
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 57,816
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,850,170
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -266,463
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,233,255
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,198
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,166
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,166
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 5,032
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 558
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 558
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 5,640
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -260,823
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,547
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,887
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 1,660
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -265,370
Date of updating data: 01.03.2016
Date of updating data: 01.03.2016