Utwórz fakturę

Prysmian Kablo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Prysmian Kablo
PIN 30841143
TIN 2020300997
Numer VAT SK2020300997
Data utworzenia 31 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Prysmian Kablo
Trnavská cesta 50
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 29 301 190 €
Zysk -1 410 978 €
Kapitał 16 985 294 €
Kapitał własny 10 819 945 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421249491212, +421249491215, +421249491222, +421252633551, +421252633552, +421252633553, +421252633561, +421252633562, +421252633563, +421252633571, +421252633572, +421252633573
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 13,858,952
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,570,442
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,570,442
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 446,923
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,080,260
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 33,997
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,687
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 5,575
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 12,277,719
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,908,144
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,210,743
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 3,697,401
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 282,834
8. Podatek odroczony należności (481A) 282,834
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,062,791
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,160,863
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,160,863
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 3,706,487
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 194,759
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 682
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 23,950
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 16,425
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,525
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 10,791
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 10,791
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 13,858,952
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,408,967
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 21,246,001
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 21,246,001
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 5,411,303
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,162,035
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,162,035
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -16,999,394
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -16,999,394
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,410,978
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,396,860
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 12,035
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 12,035
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 101,001
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 101,001
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,429,455
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,952,527
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,952,527
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 176,968
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 45,578
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 249,258
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,124
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 854,369
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 200,259
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 654,110
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 53,125
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 53,125
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 29,301,210
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 29,301,190
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 25,552,289
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 882,679
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,580,748
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 285,474
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,344,474
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 24,046,086
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 124,541
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 3,366
D. Usług (účtová grupa 51) 1,599,964
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,820,408
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,217,735
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 404,463
4. Koszty społeczne (527, 528) 198,210
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 11,457
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 90,419
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 90,419
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,602,790
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -3,032
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 48,475
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,043,284
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 661,011
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,597
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 20
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 20
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,557
XIII. Zyski z przeszacowania papierów wartościowych i dochody z transakcji pochodnych (664, 667) 20
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 259,775
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 44,519
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 44,519
O. Walutowe straty (563) 164,671
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 6
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 50,579
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -258,178
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,301,462
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 109,516
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 7,262
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 102,254
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,410,978
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30841143 TIN: 2020300997 Numer VAT: SK2020300997
 • Zarejestrowana siedziba: Prysmian Kablo, Trnavská cesta 50, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Miroslav Boťanský Rebarborová 55 Bratislava-ružinov 821 07 01.01.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Prysmian S.p.A. 996 € (0%) Miláno 201 00 Taliansko
  PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.r.l. 21 245 005 € (100%) Miláno 201 00 Talianska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.01.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Boťanský Rebarborová 55 Bratislava-ružinov 821 07 Vznik funkcie: 01.01.2015
   23.01.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Francesco Luciano Giovanni Fanciulli Via Delle Ande n. 5 Miláno 201 51 Taliansko Vznik funkcie: 30.06.2011
   11.01.2012Noví spoločníci:
   PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.r.l. Viale Sarca 222 Miláno 201 00 Talianska republika
   10.01.2012Zrušeny spoločníci:
   Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l. Viale Sarca 222 Milano 201 00 Talianska republika
   29.07.2011Nový štatutárny orgán:
   Francesco Luciano Giovanni Fanciulli Via Delle Ande n. 5 Miláno 201 51 Taliansko Vznik funkcie: 30.06.2011
   28.07.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Franco Carini Viale Sarca 222 Miláno 201 26 Taliansko Vznik funkcie: 01.01.2011
   04.02.2011Nový štatutárny orgán:
   Franco Carini Viale Sarca 222 Miláno 201 26 Taliansko Vznik funkcie: 01.01.2011
   03.02.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   John Llyr Lewis Roberts Szabó Ilonka utca 22 Budapešť 1015 Maďarská republika Vznik funkcie: 01.08.2008
   30.07.2010Noví spoločníci:
   Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l. Viale Sarca 222 Milano 201 00 Talianska republika
   29.07.2010Zrušeny spoločníci:
   Prysmian Energia Holding S.r.l. Viale Sarca 222 Milano 201 00 Talianska republika
   05.11.2009Nový štatutárny orgán:
   John Llyr Lewis Roberts Szabó Ilonka utca 22 Budapešť 1015 Maďarská republika Vznik funkcie: 01.08.2008
   04.11.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   John Llyr Lewis Roberts Via Papa Giovanni XXIII 30 Segrate (MI) 200 90 Talianska republika Vznik funkcie: 01.08.2008
   05.09.2008Nový štatutárny orgán:
   John Llyr Lewis Roberts Via Papa Giovanni XXIII 30 Segrate (MI) 200 90 Talianska republika Vznik funkcie: 01.08.2008
   04.09.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Italo Mazza Via Don Sturzo 7 Monza 200 52 Taliansko Vznik funkcie: 05.05.2003
   19.06.2007Nové sidlo:
   Trnavská cesta 50 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie účtovníctva
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   manipulácia s tovarom
   Noví spoločníci:
   Prysmian S.p.A. Viale Sarca 222 Miláno 201 00 Taliansko
   18.06.2007Zrušené sidlo:
   Továrenská 11 Bratislava 812 61
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovani tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Prysmian S.r.l. Viale Sarca 222 Miláno 201 00 Taliansko
   03.12.2005Noví spoločníci:
   Prysmian Energia Holding S.r.l. Viale Sarca 222 Milano 201 00 Talianska republika
   Prysmian S.r.l. Viale Sarca 222 Miláno 201 00 Taliansko
   02.12.2005Zrušeny spoločníci:
   GSCP ATHENA ENERGIA Societa a responsabilita limitata Piazza Belgioioso 2 Miláno 201 00 Taliansko
   GSCP ATHENA Societa a responsabilita limitata Piazza Belgioioso 2 Miláno 201 00 Taliansko
   01.10.2005Nové obchodné meno:
   Prysmian Kablo s.r.o.
   Noví spoločníci:
   GSCP ATHENA ENERGIA Societa a responsabilita limitata Piazza Belgioioso 2 Miláno 201 00 Taliansko
   GSCP ATHENA Societa a responsabilita limitata Piazza Belgioioso 2 Miláno 201 00 Taliansko
   30.09.2005Zrušené obchodné meno:
   KABLO Bratislava, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   GSCP Athena (Slovakian) Holdings s.r.o. Leškova 16 Bratislava 811 04
   06.08.2005Noví spoločníci:
   GSCP Athena (Slovakian) Holdings s.r.o. Leškova 16 Bratislava 811 04
   05.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Pirelli Cable Holding N.V. Schieweg 9 Delft 2627 AN Holandsko
   22.07.2005Nové predmety činnosti:
   skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
   24.01.2005Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestnej dopravy pre potreby cudzích v SR i zahraničí
   18.09.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Italo Mazza Via Don Sturzo 7 Monza 200 52 Taliansko Vznik funkcie: 05.05.2003
   17.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Italo Mazza Via Don Sturzo 7 Monza 200 52 Taliansko Vznik funkcie: 05.05.2003
   25.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Italo Mazza Via Don Sturzo 7 Monza 200 52 Taliansko Vznik funkcie: 05.05.2003
   24.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Carlo Rogora Via Cavour 25 Varese 212 00 Taliansko Skončenie funkcie: 05.05.2003
   26.02.2002Nový štatutárny orgán:
   Carlo Rogora Via Cavour 25 Varese 212 00 Taliansko Skončenie funkcie: 05.05.2003
   25.02.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Laurent Tardif Iglaseegasse 43 Viedeň 1190 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Rybné nám. 4135/1 Bratislava 811 02
   02.11.2000Noví spoločníci:
   Pirelli Cable Holding N.V. Schieweg 9 Delft 2627 AN Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   01.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Pirelli Cable Holding N.V. Merwedeweg 3-A, 3621 LP, Breukelen Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   28.02.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Laurent Tardif Iglaseegasse 43 Viedeň 1190 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Rybné nám. 4135/1 Bratislava 811 02
   27.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Lechta Potočná 7 Marianka 900 33
   Ing. Hans Tuschar Anzengrubergasse 46 Perchtolsdorf Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Továrenská 2548/10 Bratislava
   23.07.1999Noví spoločníci:
   Pirelli Cable Holding N.V. Merwedeweg 3-A, 3621 LP, Breukelen Holandsko
   22.07.1999Zrušeny spoločníci:
   OEKW Starkstromkabel Beteiligungsgesellschaft m.b.H. Siemensstrasse 88-92 Viedeň Rakúska republika
   15.12.1998Noví spoločníci:
   OEKW Starkstromkabel Beteiligungsgesellschaft m.b.H. Siemensstrasse 88-92 Viedeň Rakúska republika
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Österreichische Kabelwerke Gasellschaft m.b.H. Siemensstr. 88 Wien 120 10 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Lechta Potočná 7 Marianka 900 33
   Ing. Hans Tuschar Anzengrubergasse 46 Perchtolsdorf Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Továrenská 2548/10 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Österreichische Kabelwerke Gasellschaft m.b.H. Siemensstr. 88 Wien 120 10 Rakúska republika
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Österreichische Kabelwerke Gesellschaft m.b.H. Siemensstr. 88 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Lechta Legionárska 7 Bratislava
   Ing. Hans Tuschar Anzengrubergasse 46 Perchtoldsdorf Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Továrenská 2584/10 Bratislava
   15.08.1996Noví spoločníci:
   Österreichische Kabelwerke Gesellschaft m.b.H. Siemensstr. 88 Wien Rakúska republika
   14.08.1996Zrušeny spoločníci:
   Österreichische Kabelwerke Gesellschaft m.b.H. Siemensstr. 88 Wien Rakúska republika
   15.11.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Lechta Legionárska 7 Bratislava
   Ing. Hans Tuschar Anzengrubergasse 46 Perchtoldsdorf Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Továrenská 2584/10 Bratislava
   14.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Lechta Legionárska 7 Bratislava
   Ing. Gerhard Mallinerits Kovácsova 12 Bratislava
   10.02.1995Noví spoločníci:
   Österreichische Kabelwerke Gesellschaft m.b.H. Siemensstr. 88 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Lechta Legionárska 7 Bratislava
   Ing. Gerhard Mallinerits Kovácsova 12 Bratislava
   09.02.1995Zrušeny spoločníci:
   KABEL-und DRAHTWERKE AG BADEN a.s. Edmund Weiss-Gasse 7/12 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Heinrich Gürke Füllenberg 9 Heiligenkreuz Rakúsko
   03.02.1994Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestnej dopravy pre potreby cudzích v SR i zahraničí
   17.05.1993Nové predmety činnosti:
   výroba, vývoj a odbyt energetických káblov, príslušenstva a prípravného materiálu
   nákup, predaj a sprostredkovani tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Heinrich Gürke Füllenberg 9 Heiligenkreuz Rakúsko
   16.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   vývoj, výroba a odbyt energetických káblov a káblov pre prenos správ, káblových súprav, káblového príslušenstva, konfekcionovaných káblov, ako aj prípravného materiálu pre výrobu káblov.
   Spoločnosť je oprávnená uskutočňovať všetky obchody a prijímať opatrenia, ktoré slúžia dosiahnutiu cieľa, pre ktorý bola zriadená, obzvlášť zriaďovanie pobočiek v tuzemsku i v zahraničí, ako aj účasť na založení dcérskej spoločnosti s podobným predmetom činnosti v tuzemsku a v zahraničí
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.07.1992Nové sidlo:
   Továrenská 11 Bratislava 812 61
   Noví spoločníci:
   KABEL-und DRAHTWERKE AG BADEN a.s. Edmund Weiss-Gasse 7/12 Wien Rakúska republika
   07.07.1992Zrušené sidlo:
   Bajkalská 27 Bratislava 827 21
   Zrušeny spoločníci:
   KABEL-und DRAHTWERKE AG BADEN a.s. Edmund Weiss-Gasse 7/12 Wien Rakúska republika
   30.04.1992Nové sidlo:
   Bajkalská 27 Bratislava 827 21
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   29.04.1992Zrušené sidlo:
   Továrenská 11 Bratislava 812 61
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   KABLO Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Továrenská 11 Bratislava 812 61
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoj, výroba a odbyt energetických káblov a káblov pre prenos správ, káblových súprav, káblového príslušenstva, konfekcionovaných káblov, ako aj prípravného materiálu pre výrobu káblov.
   Spoločnosť je oprávnená uskutočňovať všetky obchody a prijímať opatrenia, ktoré slúžia dosiahnutiu cieľa, pre ktorý bola zriadená, obzvlášť zriaďovanie pobočiek v tuzemsku i v zahraničí, ako aj účasť na založení dcérskej spoločnosti s podobným predmetom činnosti v tuzemsku a v zahraničí
   Noví spoločníci:
   KABEL-und DRAHTWERKE AG BADEN a.s. Edmund Weiss-Gasse 7/12 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia