Utwórz fakturę

ASPARAGUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.10.2016
Basic information
Nazwa firmy ASPARAGUS
PIN 31104703
TIN 2020379702
Numer VAT SK2020379702
Data utworzenia 20 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ASPARAGUS
90873
Veľké Leváre
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 278 043 €
Zysk -12 202 €
Kapitał 3 772 557 €
Kapitał własny 1 993 877 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421347794488, +421347748021
Date of updating data: 14.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,821,970
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,057,269
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,897,269
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 165,576
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 182,935
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 425,154
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,089,877
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 33,727
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 160,000
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 160,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,759,234
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,092,001
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 618,061
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 473,940
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 660,600
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 477,862
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 378,105
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 99,757
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 151,603
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 31,135
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,633
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 728
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,905
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,467
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,467
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,821,970
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,994,059
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 27,884
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 27,884
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 336,820
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,788
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,788
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,638,769
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,656,087
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -17,318
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,202
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,651,467
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 99,342
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 6,820
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 12,354
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 80,168
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 493,895
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 342,153
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 238,249
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 223,081
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,168
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 68,500
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,997
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 15,672
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,249
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,486
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 10,230
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 10,230
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 705,847
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 176,444
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 176,444
Date of updating data: 14.10.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,278,043
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 316,283
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 4,513,296
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 89,786
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 31,930
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 10,754
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 39,920
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 276,074
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,209,017
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 312,719
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,976,485
D. Usług (účtová grupa 51) 1,179,793
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,036,586
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 747,634
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 247,123
4. Koszty społeczne (527, 528) 41,829
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,031
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 630,774
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 630,774
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 35,500
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 516
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,613
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 69,026
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,493,052
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 50,372
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 36,501
2. Pozostałe koszty (562A) 36,501
O. Walutowe straty (563) 91
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 13,780
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -50,371
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 18,655
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 30,857
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 27,977
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -12,202
Date of updating data: 14.10.2016
Date of updating data: 14.10.2016
 • PIN :31104703 TIN: 2020379702 Numer VAT: SK2020379702
 • Zarejestrowana siedziba: ASPARAGUS, 90873, Veľké Leváre
 • Data utworzenia: 20 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Milan Fabuš 845 Borský Svätý Jur 908 79 15.03.2008
  Dipl. Ing. Bernhard Thome Hainburg an der Donau 2410 Rakúska republika 08.12.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Dipl. Ing. Bernhard Thome 6 971 € (25%) Hainburg an der Donau 2410 Rakúska republika
  Donau-Spargel Handelsgesellschaft m.b.H. 6 971 € (25%) Hainburg an der Donau 2410 Rakúska republika
  Willi Kreienbaum 9 062 € (32.5%) Sassenberg 483 36 Spolková republika Nemecko
  Oliver Brink 0 € (0%) Lüder 293 94 Nemecká spolková republika
  Inka Schenk 4 880 € (17.5%) Buchholz in der Nordheide 212 44 Nemecká spolková republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.10.2016Noví spoločníci:
   Oliver Brink Rosenstraße 7 Lüder 293 94 Nemecká spolková republika
   Oliver Brink Rosenstraße 7 Lüder 293 94 Nemecká spolková republika
   Inka Schenk Dangersener Straße 18 Buchholz in der Nordheide 212 44 Nemecká spolková republika
   08.12.2010Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Bernhard Thome Brunnenstrasse 15 Hainburg an der Donau 2410 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Bernhard Thome Brunnenstrasse 15 2410 Hainburg an der Donau Rakúska republika
   24.04.2010Noví spoločníci:
   Donau-Spargel Handelsgesellschaft m.b.H. Brunnenstrasse 15 Hainburg an der Donau 2410 Rakúska republika
   15.03.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Fabuš 845 Borský Svätý Jur 908 79
   07.06.2004Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby
   vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
   13.12.2000Nové sidlo:
   1135 Veľké Leváre 908 73
   Nové predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Willi Kreienbaum Groeblingerstrasse 62 Sassenberg 483 36 Spolková republika Nemecko
   23.01.1995Nové obchodné meno:
   ASPARAGUS spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   pestovanie ovocia a zeleniny
   spracovanie a konzervovanie zeleniny a ovocia
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov v oblasti poľnohospodárstva
   22.11.1993Nové predmety činnosti:
   pestovanie zeleniny;
   12.02.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu s ovocím a zeleninou
   veľkoobchod so zeleninou, ovocím a zemiakmi
   maloobchod s ovocím a zeleninou
   výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   20.12.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným