Utwórz fakturę

SOFOS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 08.06.2016
Basic information
Nazwa firmy SOFOS
PIN 31318347
Data utworzenia 14 February 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba SOFOS
Dúbravská cesta 3
84546
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 917 433 €
Zysk 107 944 €
Kapitał 2 481 509 €
Kapitał własny 1 156 614 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://pocitace.sofos.sk
Telefon(y) +421254773980
Telefon(y) kom. +421918602624
Date of updating data: 08.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,584,368
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 887,717
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 18,380
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 18,380
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 822,757
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 143,022
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 326,886
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 351,349
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,500
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 46,580
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 25,000
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 21,580
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,686,074
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 61,155
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 61,155
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 7,945
8. Podatek odroczony należności (481A) 7,945
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 598,018
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 569,691
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 569,687
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 28,327
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,018,956
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,925
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,015,031
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 10,577
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 10,577
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,584,368
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,232,950
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 16,598
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 16,598
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 577,574
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,590
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,590
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 529,244
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 598,732
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -69,488
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 107,944
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,351,418
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 92,922
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,045
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 88,877
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 9,876
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 9,876
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,466,740
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 945,013
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 945,013
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 138,354
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 98,309
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 17,698
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 154,550
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 112,816
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 53,090
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 53,090
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 728,790
Date of updating data: 08.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,917,697
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,917,433
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 5,552,676
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,315,627
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 40,833
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,297
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,736,177
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,516,855
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 70,002
D. Usług (účtová grupa 51) 1,923,290
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 951,194
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 807,049
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 131,121
4. Koszty społeczne (527, 528) 13,024
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 12,604
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 224,555
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 224,555
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 15,284
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,393
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 181,256
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,358,156
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 264
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 127
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 127
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 136
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 34,002
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 3,320
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 21,695
2. Pozostałe koszty (562A) 21,695
O. Walutowe straty (563) 411
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,576
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -33,738
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 147,518
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 39,574
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 44,232
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -4,658
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 107,944
Date of updating data: 08.06.2016
Date of updating data: 08.06.2016