Utwórz fakturę

E.T.K.M. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy E.T.K.M.
PIN 31318789
TIN 2020298918
Numer VAT SK2020298918
Data utworzenia 26 February 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba E.T.K.M.
Nám. Martina Benku 10
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 354 124 €
Zysk -192 987 €
Kapitał 265 684 €
Kapitał własny -418 036 €
Dane kontaktowe
E-mail etkm@etkm.sk
Telefon(y) 0255647831, 0255647832, 0255647833
Nr(y) faksu 0255647831
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 162,987
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 49,448
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,426
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,426
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 43,022
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 38,022
10. Zakupione długoterminowe aktywa finansowe (043) - /096A/ 5,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 112,394
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 73,567
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 73,567
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 33,479
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 10,654
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,654
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 22,490
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 335
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,348
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,031
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,317
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,145
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,145
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 162,987
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -652,065
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 15,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 15,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,388
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,388
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -479,466
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 7,774
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -487,240
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -192,987
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 815,052
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 455,654
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 454,379
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,275
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 359,124
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 287,961
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 287,961
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,630
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 30,179
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,921
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,433
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 250
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 250
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 24
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 333,292
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 354,124
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 271,670
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 61,623
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,831
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 543,987
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 166,597
D. Usług (účtová grupa 51) 282,594
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 74,487
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 53,308
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 19,800
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,379
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,018
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,439
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,439
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,852
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -189,863
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -115,898
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 157
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 157
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,321
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,371
2. Pozostałe koszty (562A) 1,371
O. Walutowe straty (563) 112
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 838
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,164
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -192,027
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -192,987
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015