Utwórz fakturę

F R I K A S - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy F R I K A S
PIN 31319017
TIN 2020344931
Numer VAT SK2020344931
Data utworzenia 02 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba F R I K A S
Na pántoch 10
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 399 783 €
Zysk -306 €
Kapitał 347 301 €
Kapitał własny 155 913 €
Dane kontaktowe
E-mail frikas@frikas.sk
Telefon(y) 0244371894, 0244880918
Telefon(y) kom. +421905841687, 0905841687
Nr(y) faksu 0244880918
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 349,421
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 98,895
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 98,895
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 98,895
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 247,181
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 192,515
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 192,515
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 138,944
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 88,987
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,987
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 49,957
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 -84,278
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 94,731
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -179,009
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,345
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,345
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 349,421
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 155,589
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 227,629
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
2. Zmiana kapitału zakładowego +/- 419 220,990
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 4,979
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,447
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,447
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 46,222
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 46,222
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -124,382
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 214,520
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -338,902
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -306
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 193,832
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 47,547
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,276
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 40,271
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 146,285
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 121,442
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 121,442
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,461
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,062
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,839
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 481
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,390,936
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,399,783
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,310,680
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 80,256
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,847
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,374,046
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,726,090
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 75,326
D. Usług (účtová grupa 51) 413,452
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 110,373
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 81,107
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 28,492
4. Koszty społeczne (527, 528) 774
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,891
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 42,152
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 42,152
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,762
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 25,737
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 176,068
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 23,163
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 18,639
2. Pozostałe koszty (562A) 18,639
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,524
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -23,163
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,574
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -306
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015