Utwórz fakturę

Porsche Inter Auto Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.10.2016
Basic information
Nazwa firmy Porsche Inter Auto Slovakia
PIN 31319459
TIN 2020314472
Numer VAT SK2020314472
Data utworzenia 11 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Porsche Inter Auto Slovakia
Dolnozemská 7
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 157 324 331 €
Zysk 322 954 €
Kapitał 18 447 710 €
Kapitał własny 7 302 160 €
Dane kontaktowe
E-mail informacie.vw1@porsche.sk
Telefon(y) 0566870211, 0566870222, 0566883661, 0566883662, 0566883666, 0249262900, 0249262200, 0249262500
Nr(y) faksu 0249262999, 0249262555
Date of updating data: 03.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 20,664,253
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,427,796
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 32,409
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 32,409
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,395,387
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 3,748
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 331,561
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,051,082
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 8,996
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 17,171,925
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 13,362,772
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 66,686
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 13,296,086
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 313,732
8. Podatek odroczony należności (481A) 313,732
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,459,385
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,069,326
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 922,942
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 516,375
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,630,009
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 381,941
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 8,118
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 36,036
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 27,157
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,879
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 64,532
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 64,532
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 20,664,253
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,626,044
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,854,678
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,854,678
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 286,298
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 286,298
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 44,604
2. Inne fundusze (427, 42X) 44,604
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,117,510
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,117,510
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 322,954
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,864,490
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,619
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 6,619
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 293,883
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 293,883
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 13,072,826
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,909,629
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,647,704
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,261,925
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 4,160,847
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 413,187
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 263,099
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 308,386
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,678
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,491,162
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 124,851
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,366,311
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 173,719
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 173,719
Date of updating data: 03.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 156,943,708
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 157,324,331
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 140,828,896
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 7,228,828
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 5,031
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 142,391
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 8,885,984
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 233,201
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 156,477,012
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 130,177,890
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,419,895
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 50,154
D. Usług (účtová grupa 51) 5,452,757
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 8,774,981
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 6,343,821
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,249,228
4. Koszty społeczne (527, 528) 181,932
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 312,230
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 453,141
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 444,574
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 8,567
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 8,557,758
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 9,417
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,268,789
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 847,319
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 11,104,450
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 127
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 123
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 76,101
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 32,891
2. Pozostałe koszty (562A) 32,891
O. Walutowe straty (563) 479
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 42,731
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -75,974
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 771,345
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 448,391
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 506,696
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -58,305
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 322,954
Date of updating data: 03.10.2016
Date of updating data: 03.10.2016