Utwórz fakturę

Creo/Young & Rubicam - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy Creo/Young & Rubicam
PIN 31319475
TIN 2020298401
Numer VAT SK2020298401
Data utworzenia 12 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Creo/Young & Rubicam
Ďatelinová 6
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 516 028 €
Zysk 212 287 €
Kapitał 3 308 430 €
Kapitał własny 1 987 173 €
Dane kontaktowe
E-mail sekretariat@cyr.sk
Telefon(y) 0248201910
Nr(y) faksu 0248201911
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,561,076
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 56,155
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 42,877
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 360
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,721
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 37,848
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,948
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 13,278
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 13,278
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,461,170
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 17,134
8. Podatek odroczony należności (481A) 17,134
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,007,322
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 998,911
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 998,911
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,411
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,436,714
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,812
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,429,902
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 43,751
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,625
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 39,126
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,561,076
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,199,460
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 6,914
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,976
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,976
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,967,644
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,967,644
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 212,287
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,361,601
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,543
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,543
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,354,705
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 637,846
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 637,846
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 579,510
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 25,242
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 13,415
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 95,005
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,687
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,675
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,675
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 678
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 15
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 15
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,513,570
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,516,028
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,513,570
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,458
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,517,533
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 36,201
D. Usług (účtová grupa 51) 2,951,960
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 481,339
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 346,690
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 124,505
4. Koszty społeczne (527, 528) 10,144
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 781
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 29,031
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 29,031
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,221
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,505
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 525,409
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 218,655
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 218,397
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 218,397
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 250
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 250
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 8
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,810
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 592
2. Pozostałe koszty (562A) 592
O. Walutowe straty (563) 438
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 780
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 216,845
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 215,340
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,053
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,927
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 126
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 212,287
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015