Utwórz fakturę

REMSTAV - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.10.2016
Basic information
Nazwa firmy REMSTAV
PIN 31319556
TIN 2020321039
Numer VAT SK2020321039
Data utworzenia 12 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REMSTAV
Vajnorská 135
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 088 156 €
Zysk 100 869 €
Kapitał 742 261 €
Kapitał własny 167 901 €
Dane kontaktowe
E-mail remstav@remstav.sk
witryna internetowa http://www.remstav.sk
Telefon(y) +421244457895, +421244458693, +421252499385, +421252961337
Nr(y) faksu 0244458693
Date of updating data: 21.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 722,913
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 83,295
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 83,295
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 83,295
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 636,660
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 89,089
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 89,089
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 575,756
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 574,527
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 574,527
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 92
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,137
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 -28,185
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,111
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -32,296
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,958
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,958
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 722,913
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 274,698
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,958
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,958
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,149
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,149
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 158,722
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 158,722
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 100,869
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 448,215
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,293
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 551
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 742
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 432,387
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 101,393
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 101,393
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 210,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,811
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,947
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 54,929
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 41,307
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 14,535
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 14,535
Date of updating data: 21.10.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,088,156
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 63,038
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,014,311
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 10,167
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 640
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,939,061
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 64,850
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,163,724
D. Usług (účtová grupa 51) 361,205
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 284,061
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 208,539
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 71,459
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,063
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,224
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 36,312
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 36,312
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,085
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,600
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 149,095
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 487,570
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 31
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 31
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 12
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 16,087
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,769
2. Pozostałe koszty (562A) 2,769
O. Walutowe straty (563) 223
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 13,095
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -16,044
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 133,051
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 32,182
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 31,828
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 354
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 100,869
Date of updating data: 21.10.2016
Date of updating data: 21.10.2016