Utwórz fakturę

SLOVAKIA okolo sveta - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SLOVAKIA okolo sveta
PIN 31319599
TIN 2020314516
Numer VAT SK2020314516
Data utworzenia 16 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SLOVAKIA okolo sveta
Mierové nám. 22
91101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 60 465 €
Zysk -46 143 €
Kapitał 313 393 €
Kapitał własny 226 917 €
Dane kontaktowe
E-mail sekretariat@televiziatrencin.sk
Telefon(y) 0327434566, 0327440190
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 292,457
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 24,865
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 24,865
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 20,096
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,769
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 266,455
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 265,592
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 223,022
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 223,022
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 41,917
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 653
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 863
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 531
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 332
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,137
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,137
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 292,457
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 180,773
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 33,194
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 186,418
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 225,453
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -39,035
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -46,143
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 111,651
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,886
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,886
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 87,006
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 22,532
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,532
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 52,589
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,327
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 322
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,730
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,506
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 21,759
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 33
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 33
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 48,298
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 60,465
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 48,298
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 11,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,167
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 102,633
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,117
D. Usług (účtová grupa 51) 39,637
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 32,277
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 24,779
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,148
4. Koszty społeczne (527, 528) 350
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,709
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,551
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,551
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 8,331
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,011
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -42,168
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 544
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,617
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,617
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,617
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,632
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 798
2. Pozostałe koszty (562A) 798
O. Walutowe straty (563) 17
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,817
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,015
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -45,183
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -46,143
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31319599 TIN: 2020314516 Numer VAT: SK2020314516
 • Zarejestrowana siedziba: SLOVAKIA okolo sveta, Mierové nám. 22, 91101, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 1992
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.02.2001Nové sidlo:
   Mierové nám. 22 Trenčín 911 01
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie lokálneho terestriálneho televízneho vysielania v meste Trenčín v zmysle udelenej licencie č. T/126, Radou SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, právoplatnou dňom 13.11.2000
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hlucháň Na pasekách 22 Bratislava
   Ing. Peter Hlucháň Líščie Nivy 4 Bratislava
   13.02.2001Zrušené sidlo:
   Líščie Nivy 4 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hlucháň Na pasekách 22 Bratislava
   Ing. Peter Hlucháň Líščie Nivy 4 Bratislava
   23.07.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hlucháň Na pasekách 22 Bratislava
   Ing. Peter Hlucháň Líščie Nivy 4 Bratislava
   22.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hlucháň Na pasekách 22 Bratislava
   Ing. Peter Hlucháň Líščie Nivy 4 Bratislava
   03.04.1998Nové sidlo:
   Líščie Nivy 4 Bratislava 821 08
   02.04.1998Zrušené sidlo:
   Drieňova 3 Bratislava 821 02
   11.06.1996Nové sidlo:
   Drieňova 3 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj nahratých zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   vydávanie a predaj neperiodickej tlače
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hlucháň Na pasekách 22 Bratislava
   Ing. Peter Hlucháň Líščie Nivy 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Hlucháň Líščie Nivy 4 Bratislava
   Ing. Ján Hlucháň Na pasekách 22 Bratislava
   10.06.1996Zrušené sidlo:
   Drieňová 25 Bratislava 821 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   Príprava, propagácia a realizácia filmárskojachtárskej medzinárodnej expedície spočívajúcej v plavbe cez Atlantik v r. 1992 ako súčasť 500. výročia objavenia Ameriky, do Austrálie v r. 1994 a okolo sveta v r. 1996 vrátane zabezpečenia aktivít zameraných na získanie finančných prostriedkov potrebných na realizáciu plavieb a to najmä:
   príprava, výroba a predaj filmových, zvukových, fotografických a videosnímkov, knižných publikácií a ďalších dokumentov z prípravy a priebehu akcie, ako aj z jej ohlasov a udalostí časovo a tématicky súvisiacich
   príprava, výroba a prevádzkovanie reklám prostredníctvom reklamných zariadení alebo vo forme fotografických, zvukových, filmových a videosnímkov
   získavanie tuzemských a zahraničných sponzorov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Hlucháň Líščie Nivy 4 Bratislava
   Mária Hlucháňová Astrová 48 Bratislava
   František Palonder Nezábudkova 54 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Hlucháň
   Mária Hlucháňová
   František Palonder
   16.03.1992Nové obchodné meno:
   "SLOVAKIA okolo sveta s.r.o."
   Nové sidlo:
   Drieňová 25 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Príprava, propagácia a realizácia filmárskojachtárskej medzinárodnej expedície spočívajúcej v plavbe cez Atlantik v r. 1992 ako súčasť 500. výročia objavenia Ameriky, do Austrálie v r. 1994 a okolo sveta v r. 1996 vrátane zabezpečenia aktivít zameraných na získanie finančných prostriedkov potrebných na realizáciu plavieb a to najmä:
   príprava, výroba a predaj filmových, zvukových, fotografických a videosnímkov, knižných publikácií a ďalších dokumentov z prípravy a priebehu akcie, ako aj z jej ohlasov a udalostí časovo a tématicky súvisiacich
   príprava, výroba a prevádzkovanie reklám prostredníctvom reklamných zariadení alebo vo forme fotografických, zvukových, filmových a videosnímkov
   získavanie tuzemských a zahraničných sponzorov
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Hlucháň Líščie Nivy 4 Bratislava
   Mária Hlucháňová Astrová 48 Bratislava
   František Palonder Nezábudkova 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Hlucháň
   Mária Hlucháňová
   František Palonder