Utwórz fakturę

DEA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.08.2016
Basic information
Nazwa firmy DEA
PIN 31319891
TIN 2020363763
Numer VAT SK2020363763
Data utworzenia 19 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DEA
Jurigovo nám. 7
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 157 759 €
Zysk -64 348 €
Kapitał 935 537 €
Kapitał własny 341 800 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0249491611, 0249491613, 0249491617, 0249491619, 0265427862, 0249491614
Nr(y) faksu 0249491622, 0244637611
Date of updating data: 26.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 827,235
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,567
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 481
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 481
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,086
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 793
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 293
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 825,570
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 218,216
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 218,216
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 576,685
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 576,685
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 576,685
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 30,669
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 645
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 30,024
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 98
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 98
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 827,235
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 273,732
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 56,596
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 56,596
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,094
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,094
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 798,038
2. Inne fundusze (427, 42X) 798,038
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -520,648
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -520,648
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -64,348
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 553,503
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 553,503
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 191,617
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 191,617
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 332,764
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,060
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,686
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,376
Date of updating data: 26.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,144,752
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,157,759
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,140,462
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,290
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,067
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,940
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,210,754
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 918,724
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 12,975
D. Usług (účtová grupa 51) 140,124
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 121,571
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 91,529
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 29,311
4. Koszty społeczne (527, 528) 731
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,135
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 3,155
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,070
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -52,995
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 72,929
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,475
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,475
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,473
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -61,468
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -64,348
Date of updating data: 26.08.2016
Date of updating data: 26.08.2016