Utwórz fakturę

SPARKS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SPARKS
PIN 31319921
TIN 2020314505
Numer VAT SK2020314505
Data utworzenia 23 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SPARKS
Gagarinova 7/a
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 943 088 €
Zysk 129 053 €
Kapitał 4 950 303 €
Kapitał własny 863 540 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0248211211, 0248211212, 0248211213, 0248211215
Nr(y) faksu 0248211212
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,682,705
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,386,304
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 8,246
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 8,246
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 774,734
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 502,431
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 267,237
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,066
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 603,324
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 603,324
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,289,817
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 769,814
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 6,783
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 2,514
3. Produkty (123) - /194/ 528
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 759,989
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 33,273
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 332
8. Podatek odroczony należności (481A) 32,941
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,158,371
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,146,104
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,146,104
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 12,267
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,328,359
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,450
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,319,909
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,584
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,312
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 272
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,682,705
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 997,681
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 10,166
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 10,166
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 4,834
2. Inne fundusze (427, 42X) 4,834
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -25,351
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 65,385
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) -90,736
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 872,340
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 872,340
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 129,053
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,685,024
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 844,404
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 844,095
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 309
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,836,337
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 169,609
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 169,609
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,567,384
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,320
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,100
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 82,924
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,283
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,283
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,937,724
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,943,088
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,842,883
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 35,443
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 59,398
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -891
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,202
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,053
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,785,128
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,951,166
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 248,781
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 44,968
D. Usług (účtová grupa 51) 279,274
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 200,579
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 141,501
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 49,753
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,325
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,597
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 32,834
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 32,834
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 15,141
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 787
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,001
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 157,960
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 412,644
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20,993
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 6,540
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 6,540
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 229
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 229
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 13,224
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,000
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 13,403
O. Walutowe straty (563) 7,353
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,050
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 7,590
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 165,550
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 36,497
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 46,773
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -10,276
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 129,053
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31319921 TIN: 2020314505 Numer VAT: SK2020314505
 • Zarejestrowana siedziba: SPARKS, Gagarinova 7/a, 82103, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Marián Gunda V záhradách 1 Bratislava 20.07.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Marián Gunda 3 983 € (60%) V záhradách 1 Bratislava
  Ing. Agneša Gundová 2 656 € (40%) V záhradách 1 Bratislava 811 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.03.2005Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj reklamných predmetov
   strojová výroba výšiviek
   zhotovovanie predlôh strojových výšiviek pomocou výpočtovej techniky
   výroba a predaj dámskej, pánskej a detskej konfekcie
   výroba a predaj pracovných odevov, pracovných pomôcok a pracovných doplnkov
   28.09.2004Nové sidlo:
   Gagarinova 7/a Bratislava 821 03
   27.09.2004Zrušené sidlo:
   Páričkova 18 Bratislava 815 46
   23.09.2004Nové obchodné meno:
   SPARKS, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba
   prekladateľské a tlmočnícke služby
   Noví spoločníci:
   Marián Gunda V záhradách 1 Bratislava
   Ing. Agneša Gundová V záhradách 1 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Marián Gunda V záhradách 1 Bratislava Vznik funkcie: 20.07.1994
   22.09.2004Zrušené obchodné meno:
   SPARK"S..., spol. s r. o.
   Zrušeny spoločníci:
   Marián Gunda V záhradách 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Gunda V záhradách 1 Bratislava
   30.01.1997Noví spoločníci:
   Marián Gunda V záhradách 1 Bratislava
   29.01.1997Zrušeny spoločníci:
   WIGRO TRADE, spol. s r. o. Kopčianska 6 Bratislava
   Marián Gunda V záhradách 1 Bratislava
   29.11.1996Nové sidlo:
   Páričkova 18 Bratislava 815 46
   28.11.1996Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 03
   20.07.1994Noví spoločníci:
   WIGRO TRADE, spol. s r. o. Kopčianska 6 Bratislava
   Marián Gunda V záhradách 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Marián Gunda V záhradách 1 Bratislava
   19.07.1994Zrušeny spoločníci:
   WIGRO TRADE, spol. s r. o. Kutlíková 17 Bratislava
   Zuzana Beňová Šíravská 8 Bratislava
   Marián Gunda V záhradách 1 Bratislava
   Robert Sztarovics Lombardiniho 12 Bratislava
   Juraj Šembera Ondrejovova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Šembera Ondrejovova 7 Bratislava
   23.03.1992Nové obchodné meno:
   SPARK"S..., spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s tovarom rôzneho druhu, s výnimkou tovaru, ktorého predaj vyžaduje koncesiu
   sprostredkovanie obchodu, obchodné zastupovanie a zariaďovanie obchodných záležitostí iných podnikateľských subjekov.
   Noví spoločníci:
   WIGRO TRADE, spol. s r. o. Kutlíková 17 Bratislava
   Zuzana Beňová Šíravská 8 Bratislava
   Marián Gunda V záhradách 1 Bratislava
   Robert Sztarovics Lombardiniho 12 Bratislava
   Juraj Šembera Ondrejovova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Juraj Šembera Ondrejovova 7 Bratislava