Utwórz fakturę

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.10.2016
Basic information
Nazwa firmy VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik
PIN 31320082
TIN 2020328486
Numer VAT SK2020328486
Data utworzenia 01 kwiecień 1992
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik
Pestovateľská 8
82353
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 45 635 389 €
Zysk 3 049 325 €
Kapitał 9 315 613 €
Kapitał własny 3 723 159 €
Dane kontaktowe
E-mail vsep@vsep.sk
Telefon(y) 0243424550, 0243424551
Nr(y) faksu 0243420424
Date of updating data: 25.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 27,102,111
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,162,455
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,162,455
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 572,147
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 283,563
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 289,463
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 17,282
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 25,884,505
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 39,820
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 39,720
4. Zwierzęta (124) - /195/ 100
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,247,218
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 2,239,997
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,239,997
8. Podatek odroczony należności (481A) 7,221
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,913,186
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 7,889,185
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,889,185
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 5,910
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 18,091
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 15,684,281
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,730
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 15,681,551
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 55,151
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 12,147
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 41,261
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,743
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 27,102,111
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,468,300
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,780,616
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,780,616
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 27,607
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 298,888
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 298,888
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 140,202
2. Inne fundusze (427, 42X) 140,202
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,171,662
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,171,662
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,049,325
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,630,792
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,635,339
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 2,547,028
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 2,547,028
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 25,098
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 21,130
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 42,083
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 17,555,099
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 12,932,267
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,932,267
2. Wartość netto kontraktu (316A) 2,765,426
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 870
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 136,955
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 55,981
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,662,033
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,567
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 440,354
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 440,354
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 3,019
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,140
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,879
Date of updating data: 25.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 45,259,077
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 45,635,389
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 45,259,077
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 341,018
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35,294
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 41,565,625
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,227,915
D. Usług (účtová grupa 51) 33,713,712
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,858,859
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,231,406
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 20,320
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 580,426
4. Koszty społeczne (527, 528) 26,707
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 51,329
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 152,867
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 152,867
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 327,995
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 141,347
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 91,601
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,069,764
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7,317,450
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 41,555
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 34,000
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4,625
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4,625
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,930
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 159,643
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 37,400
M. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 13,273
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 11,103
2. Pozostałe koszty (562A) 11,103
O. Walutowe straty (563) 4
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 97,863
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -118,088
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,951,676
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 902,351
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 912,252
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -9,901
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,049,325
Date of updating data: 25.10.2016
Date of updating data: 25.10.2016