Utwórz fakturę

BONUM Informačné technológie - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.08.2016
Basic information
Nazwa firmy BONUM Informačné technológie
PIN 31320112
TIN 2020317123
Numer VAT SK2020317123
Data utworzenia 25 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BONUM Informačné technológie
Ružová dolina 10
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 494 520 €
Zysk 373 853 €
Kapitał 1 112 968 €
Kapitał własny 664 931 €
Dane kontaktowe
E-mail bonumit@bonum.sk
Nr(y) faksu 0255423873, 0255561310, 0255568090
Date of updating data: 05.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,277,811
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 35,375
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 35,375
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 18,074
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,538
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 15,763
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,220,543
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 297
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 297
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 82,528
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 71,837
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 71,837
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,691
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 250
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 250
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,137,468
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,996
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,135,472
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 21,893
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,484
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 13,409
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,277,811
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 787,791
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 406,635
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 406,635
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 373,853
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 482,738
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,597
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,597
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 145,450
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,878
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,878
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,773
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 82,571
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 31,900
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,315
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 333,691
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 333,691
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 7,282
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 7,282
Date of updating data: 05.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,487,822
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,494,520
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,487,823
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,697
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,014,118
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 34,036
D. Usług (účtová grupa 51) 91,228
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 855,086
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 694,010
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 146,237
4. Koszty społeczne (527, 528) 14,839
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,592
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,553
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,553
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,623
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 480,402
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,362,559
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,122
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,088
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,088
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 34
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 699
O. Walutowe straty (563) 10
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 689
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 423
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 480,825
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 106,972
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 106,972
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 373,853
Date of updating data: 05.08.2016
Date of updating data: 05.08.2016